Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk worden opgericht en erkend om de opdrachten uit te voeren die de interne diensten voor preventie en bescherming op het werk niet kunnen uitvoeren.

Deze externe diensten zijn samengesteld uit twee secties: een sectie risicobeheer die op een multidisciplinaire manier wordt uitgewerkt (hierin bevinden zich preventieadviseurs gespecialiseerd in arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, ergonomie, arbeidshygiëne,  psychosociale aspecten) en een sectie die zich bezighoudt met het medisch toezicht op de werknemers. De sectie risicobeheer wordt geleid door een ingenieur - preventieadviseur niveau I. Dee sectie medisch toezicht daarentegen wordt geleid door een preventieadviseur-arbeidsarts en omvat deze het verplegend en administratief personeel dat nodig is voor de verwezenlijking van het gezondheidstoezicht.

Verplegers, sociaal assistenten en personen die een aanvullende opleiding van niveau II hebben gevolgd kunnen daarenboven eveneens worden tewerkgesteld in de externe diensten. Deze personen oefenen hun activiteiten uit onder de verantwoordelijkheid van de preventieadviseur die zij bijstaan.

De externe dienst ondertekent een overeenkomst met de werkgever en deze overeenkomst gaat met name de opdrachten bepalen die aan de externe dienst worden toevertrouwd. Bij elke werkgever worden de opdrachten steeds uitgevoerd door dezelfde ploeg van preventieadviseurs. De werkgever moet hun namen mededelen aan zijn Comité voor preventie en bescherming op het werk. Bij elke interventie moet de externe dienst een rapport opstellen dat bestemd is voor de werkgever. Om zijn onafhankelijkheid te waarborgen mag de externe dienst geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben in de ondernemingen of instellingen waarin hij opdrachten vervult. In de praktijk moet de externe dienst over het nodige materiaal, over de technische, wetenschappelijke en financiële middelen beschikken om zijn opdrachten steeds op een volledige en doeltreffende manier te kunnen uitvoeren.

De externe diensten zijn onderworpen aan tarieven die bepaald zijn in de reglementering.

 • Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) - Regelgeving

  • Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
  • Titel 3 van boek II van de codex over het welzijn op het werk

  Meer informatie hierover en de reglementaire teksten zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

 • Parlementaire vragen

 • 183 Kamer (23/05/2023) - Arbeidsomstandigheden bij het Belgian National Orchestra

 • 55024882C Kamer - Het pesten op het werk

 • 55020228C, 55020684C, 55020709C en 55020736C Kamer - Het wettelijk kader voor telewerk

 • 496 Kamer - Agressie in het onderwijs - Registratieregisters

 • 6-648 Senaat - Gezondheid en veiligheid op het werk - Strategisch kader van de Europese Unie 2014-2020 - Geplafonneerde investeringen - Micro-ondernemingen - Impact op de werknemers

 • 16918 Kamer - CPS bij de NMBS

 • 1230 Kamer - Nieuwe tarieven voor de externe preventiediensten

 • 1215 Kamer - Het overgewicht van werknemers

 • 973 Kamer - Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. - Meerkosten ten gevolge van het nieuwe prestatie- en tariferingssysteem

 • 811 Kamer - Concurrentie onder arbeidsgeneesheren

 • 729 Kamer - Taken van de bedrijfsverpleegkundigen

 • 475 Kamer - Preventiediensten

 • 474 Kamer - Tarifering voor de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPB's)

 • 473 Kamer - De toekomst van preventiediensten op het werk

 • 465 Kamer - Het advies van de sociale partners in de NAR over de versterking van de werking van de externe diensten

 • 3878 Kamer - De toekomst van preventiediensten op het werk

 • 5-1393 Senaat - De externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

 • 21772 & 21778 Kamer - De financiering van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk en de tariefregeling

 • 20045 Kamer - De tarifering voor de externe diensten voor preventie en bescherming