97. Wat moeten we doen wanneer de directie ons slechts 30 of 60 minuten geeft ?

De compromissen die in dat geval moeten worden aangegaan, worden besproken in sectie 8.10 van het SOBANE-document:

In bepaalde gevallen zal de toegekende duur minder dan 2 uren bedragen. Er zijn dan 3 houdingen mogelijk:

 1. ofwel de hele gids overlopen en het houden bij een gewone vaststelling, in de hoop tijdens een tweede vergadering naar oplossingen te kunnen zoeken;
 2. ofwel enkel bepaalde rubrieken overlopen en zoeken naar oplossingen voor die specifieke aspecten;
 3. ofwel alle rubrieken overlopen en tegelijk zoeken naar oplossingen.

Bedoeling is iets nieuws op gang te brengen dat verleidelijk is wegens de doeltreffendheid en eenvoud ervan. We denken daarom dat:

 • de eerste houding de slechtste is: ze stemt overeen met hetgeen het vaakst gebeurt: de problemen worden aangehaald, maar er is geen oplossing. de tweede vergadering komt er nooit en de demarche heeft enkel geleid tot valse hoop en ontgoochelingen;
 • de tweede houding is niet de meest gelukkige: de problemen worden gedeeltelijk bekeken en de groep kon zich niet uitdrukken over al zijn ervaringen. Een belangrijk voordeel van de Déparis-gids gaat verloren: het globaliseren van de problemen.

De derde houding blijkt ons het beste compromis: de gids zal dan voorbereid geweest zijn om ongeveer alle rubrieken te weerhouden en, in elke daarvan, de meest essentiële punten. Het feit dat de toegewezen tijd beperkt is, getuigt misschien onrechtstreeks van het feit dat de onderneming niet klaar is om alle psychosociale aspecten te behandelen. De laatste vijf rubrieken moeten evenwel niet worden geschrapt, maar kunnen sterk worden ingekort.

98. Om de productie of dienstverlening tegenover de klant te handhaven, moeten de operatoren vaak buiten hun werkuren komen. Quid met de betaling van het loon en de overuren.

De beslissing moet door de onderneming worden genomen omdat de rechtstreekse en onrechtstreekse kost van de vergaderingen in evenwicht met de resultaten moet zijn. Het is uiteraard heel moeilijk in euro uitgedrukte uitgaven op korte termijn te vergelijken met de eventuele toekomstige voordelen inzake welzijn van het personeel en in de productie. Zie eveneens het antwoord op vraag 28.

99. Het is zeer moeilijk zich aan de 2 uren te houden, vooral op de eerste vergadering waar de deelnemers moeten worden voorgesteld, de methode uitgelegd, enz. …

En toch mag de duur van 2 uren niet worden overschreden zonder een uitdrukkelijk en enthousiast akkoord van de directie en alle partijen. Zoals gesteld in sectie 8.10 van het SOBANE-document moet de duur van 2 uren worden gerespecteerd, zelfs indien niet alle punten of aspecten van de roosters van de gids werden behandeld. Na twee uren neemt de vermoeidheid toe, daalt het rendement van de vergadering aanzienlijk en begint de vergadering extreem duur te lijken in de ogen van de directie en de hiërarchische lijn. Men kan er ook van uitgaan dat de aspecten die tijdens deze 2 uren werden besproken, de belangrijkste zijn zodat het voortzetten van de vergadering niet onontbeerlijk is. Tevens kan de opmerking gegeven worden als er té lang bij één rubriek stilgestaan wordt, deze dan misschien moet opgenomen worden in de volgende stap, de observatie.

 • Risicoanalyse - Externe documentatie

  Steunpunt RI&E-instrumenten (Nederland)

  Het Steunpunt RI&E-instrumenten bestaat uit een werkgroep van de Stichting van de Arbeid en een uitvoerend secretariaat, ondergebracht bij de Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). Het Steunpunt is met steun van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) tot stand gekomen.

  De website biedt actuele en betrouwbare informatie, waaronder de laatste stand van zaken wat betreft het overzicht van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) instrumenten en de erkenningen daarvan. Hierdoor kunnen werkgevers snel en relatief eenvoudig een geschikt RI&E-instrument vinden en daarmee mede aan hun verplichting voldoen.

  Meer informatie op de website van het Steunpunt RI&E.

  Dossier “Évaluation des risques professionnels" (INRS – Frankrijk)

  Op de website van het ’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles’ (INRS), in het Frans, het dossier “Évaluation des risques professionnels”.

  Tak preventie SuvaPro (SUVA - Zwitserland)

  De SUVA is een zelfstandige onderneming van publiek recht die ongeveer 123 000 ondernemingen, dit zijn 1,97 miljoen werknemers en werklozen, verzekert tegen de gevolgen van ongevallen en beroepsziektes.

  Meer informatie op de website van SUVA (in het Frans, Engels, Duits of Italiaans) in de rubriek Suva > Prévention > Travail: Le travail en sécurité.

 • Risicoanalyse - Regelgeving

  Meer informatie daarover en de reglementaire teksten staan op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema’s > Welzijn op het werk > Algemene beginselen > Algemene principes betreffende het welzijnsbeleid.

 • Parlementaire vragen

 • 55041043C, 55041194C, 55041375C, 55041376C, 55041394C Kamer - De inbreuken in de dienstenchequesector

 • 183 Kamer (23/05/2023) - Arbeidsomstandigheden bij het Belgian National Orchestra

 • 379 Kamer - Veiligheid productie elektrisch aangedreven voertuigen