9. We moeten in de eerste plaats belangstelling hebben voor de reglementaire aspecten, de risicoanalyse, datgene wat de arbeidsinspectie vraagt. Zijn we in orde met de reglementering indien we de SOBANE-strategie en vooral de Déparis-overleggids gebruiken ? Stemt deze aanpak overeen met de wensen van de inspecteurs ?

Is het de bedoeling te beantwoorden aan de wensen van de inspecteurs “om geen moeilijkheden te hebben” of te zorgen voor arbeidsvoorwaarden die enerzijds gunstiger zijn voor de gezondheid en het welzijn van het personeel en anderzijds voor het economische leven van de onderneming?

De reglementering definieert de te bereiken doelstellingen. Art. 5 - & 1 van de wet op het welzijn op het werk stelt: “de werkgever neemt de nodige maatregelen ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk”. Vervolgens wordt een opsomming gegeven van de algemene principes die moeten worden toegepast, maar zonder de instrumenten die moeten worden ingezet om deze doelstellingen te bereiken, met naam te noemen:

a. risico’s voorkomen;

b. de evaluatie van de risico’s die niet kunnen worden voorkomen;

c. de bestrijding van de risico’s bij de bron;

d. de vervanging van wat gevaarlijk is door wat niet gevaarlijk is of minder gevaarlijk is;

e. voorrang aan maatregelen inzake collectieve bescherming boven maatregelen inzake individuele bescherming;

f. aanpassing van het werk aan de mens…

Vooral item i van deze opsomming is belangrijk:

i. de planning van de preventie en de uitvoering van het beleid met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk met het oog op een systeembenadering waarin onder andere volgende elementen worden geïntegreerd: techniek, organisatie van het werk, arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen en omgevingsfactoren op het werk.

Het is dus de verantwoordelijkheid van de werkgever om de methoden, instrumenten, strategieën te kiezen om deze doelstellingen zo goed mogelijk te bereiken, dit wil zeggen zo snel en zo doeltreffend mogelijk.

De SOBANE-strategie volgt de algemene principes die door de wet op het welzijn op het werk worden opgesomd en de ervaring leert ons dat zij het mogelijk maakt deze doelstellingen zo goed mogelijk te bereiken.

We moeten erop wijzen dat de SOBANE-strategie vraagt dat het proces zou worden begeleid en gecontroleerd door een PA. Zoals gesteld in vraag 3 moet een PA, gelijklopend met de Déparis-vergaderingen, controleren of de belangrijkste aspecten van de risico’s op ongevallen en beroepsziekten niet werden vergeten (daartoe werd een bijkomende checklist uitgewerkt). En op het niveau Observatie en nadien zelfs op het niveau Analyse worden de punten die dit vereisen, verder uitgediept.

Dit punt wordt eveneens besproken in het SOBANE-document, sectie 2.6 “De preventieve visie vs. de wettelijke visie”.

10. Ontsnapt men, dankzij de Déparis-vergaderingen, aan het bezoek van de arbeidsplaatsen ?

NEEN. Zoals gesteld in de vorige vraag, moet een PA gelijklopend controleren of de belangrijkste aspecten van de risico’s op ongevallen en beroepsziekten niet uit het oog worden verloren. In de checklist die daartoe is uitgewerkt (zie sectie 4.3 van het SOBANE-document) gaat het over risico’s op ongevallen, risico’s in verband met elektriciteit, brand en ontploffing, gereedschap en chemische en biologische risico’s. Op het niveau Observatie en nadien zelfs op het niveau Analyse worden de punten die dit vereisen, verder uitgediept.

 • Risicoanalyse - Externe documentatie

  Steunpunt RI&E-instrumenten (Nederland)

  Het Steunpunt RI&E-instrumenten bestaat uit een werkgroep van de Stichting van de Arbeid en een uitvoerend secretariaat, ondergebracht bij de Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). Het Steunpunt is met steun van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) tot stand gekomen.

  De website biedt actuele en betrouwbare informatie, waaronder de laatste stand van zaken wat betreft het overzicht van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) instrumenten en de erkenningen daarvan. Hierdoor kunnen werkgevers snel en relatief eenvoudig een geschikt RI&E-instrument vinden en daarmee mede aan hun verplichting voldoen.

  Meer informatie op de website van het Steunpunt RI&E.

  Dossier “Évaluation des risques professionnels" (INRS – Frankrijk)

  Op de website van het ’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles’ (INRS), in het Frans, het dossier “Évaluation des risques professionnels”.

  Tak preventie SuvaPro (SUVA - Zwitserland)

  De SUVA is een zelfstandige onderneming van publiek recht die ongeveer 123 000 ondernemingen, dit zijn 1,97 miljoen werknemers en werklozen, verzekert tegen de gevolgen van ongevallen en beroepsziektes.

  Meer informatie op de website van SUVA (in het Frans, Engels, Duits of Italiaans) in de rubriek Suva > Prévention > Travail: Le travail en sécurité.

 • Risicoanalyse - Regelgeving

  Meer informatie daarover en de reglementaire teksten staan op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema’s > Welzijn op het werk > Algemene beginselen > Algemene principes betreffende het welzijnsbeleid.

 • Parlementaire vragen

 • 379 Kamer - Veiligheid productie elektrisch aangedreven voertuigen