Gegevensbank met beroepsmatige blootstellingsgrenswaarden in België en de buurlanden (FOD Werkgelegenheid, DIOVA – België)

Deze gegevensbank bevat lijsten met chemische agentia waarvoor er in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland beroepsmatige blootstellingsgrenswaarden bestaan. Het Excelbestand bevat ook de classificatie geharmoniseerd volgens de CLP-verordening en de aanvullende nationale classificaties uit de verschillende landen.

Dit project resulteerde ook in bijkomende informatie over de argumentatie voor de bepaling van de grenswaarden en over de restrisico’s verbonden met een aantal van deze waarden.

De gegevensbank en de resultaten van het onderzoeksproject zijn beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), in de module Onderzoeksprojecten > 2019 - Gegevensbank met beroepsmatige blootstellingsgrenswaarden in België en de naburige landen.

E-learning welzijn op het werk (e-campus – België)

Door middel van animaties, afbeeldingen, video's, ... kan men met deze gebruiksvriendelijke tool de wetgeving inzake welzijn op het werk en de belangrijkste principes daarvan op een eenvoudige manier begrijpen om de bewustwording te vergroten en beroepsrisico's in elk bedrijf te voorkomen.

Meer info daarover is beschikbaar in de module Tools > E-learning om de eerste stappen op vlak van welzijn op het werk te zetten (gezondheid, veiligheid, PSR, MSA…) (e-campus – België).