De COVID-crisis heeft een groot aantal werknemers ertoe gedwongen haast permanent en gedurende vele maanden te telewerken.

Vóór de crisis verrichtte slechts een klein deel (10 à 30% naargelang de landen) van de werknemers telewerk en dan nog vooral op occasionele basis. Tijdens de lockdown die plaatshad vanaf maart 2020 is dit percentage respectievelijk tot 40 à 60% gestegen voor dezelfde landen (praktische gids “Telewerk tijdens en na de Covid-19-pandemie” van de IAO).

Volgens de enquête van de FOD Mobiliteit en Vervoer en het Vias institute van september 2020 (telewerken.be), bedroeg het percentage telewerkers vóór en na de COVID-crisis in functie van het aantal dagen per week:

 • 1 dag:           22,0% >13,6%
 • 2 dagen:       16,6% > 19,3%
 • 3 dagen:         6,5% > 14,5%
 • 4 dagen:         2,6% > 14,0%
 • 5 dagen of +: 13,5% > 23,9%

Zo is het percentage in de categorie 3 of meer dagen telewerk gestegen van 22,6% tot 52,4% tijdens de crisis, waarvan 23,9% 5 dagen of meer telewerk verrichtten.

Gelet op de vele factoren die in aanmerking moeten worden genomen om het telewerk in te voeren en te organiseren, wordt vaak aangeraden het geleidelijk in te voeren door bijvoorbeeld te beginnen met 1 dag per week occasioneel telewerk om te bekijken of dit zowel de onderneming als de werknemer ten goede komt en vervolgens het aantal dagen te verhogen en te evolueren naar regelmatig telewerk. Tijdens de crisis was een dergelijke geleidelijke overgang niet mogelijk.

Deze crisis heeft in vele ondernemingen tot een versnelde overgang van occasioneel telewerk naar regelmatig telewerk van 2 of 3 dagen per week geleid, of zelfs tot verplicht en permanent telewerk van 5 dagen per week. Deze overgang kan in zekere zin “pijnlijk” zijn.

Bovendien zijn vele werknemers overgegaan van een organisatie van telewerk op vrijwillige basis naar verplicht telewerk.

De voordelen van het telewerk (zelfstandigheid, flexibiliteit, betere combinatie privéleven - beroepsleven) zijn alleen voordelen als de werknemers dit telewerk combineren met kantoorwerk. Bij voltijds telewerk verdwijnen de voordelen en blijven alleen de nadelen over (‘Telewerk in tijden van COVID-19: uitdagingen en aanbevelingen’, 2020, Prof. Tim Vantilborgh (lead author; VUB) et al.).

Deze crisis heeft de impact van het telewerk meer bepaald op de fysieke (MSA) en mentale aandoeningen (PSR) en de combinatie van privéleven en beroepsleven dus verergerd, want:

 • sommige ondernemingen waren niet voorbereid op het telewerk en hebben het snel en dringend moeten organiseren door informaticamateriaal en software ter beschikking te stellen of aan te passen;
 • sommige werknemers hadden voordien nooit telewerk verricht en waren dus evenmin voldoende voorbereid: plaats of ruimte in de woonplaats om te werken, verandering van uurroosters, sociale afstand van collega’s en rechtstreekse hiërarchie, …
 • meerdere personen van hetzelfde gezin moesten gelijktijdig telewerk verrichten of lessen op afstand volgen. Er moest dus een organisatie worden ingevoerd voor de plaatsen, de informaticatools, maar ook voor de privé-activiteiten zoals de huishoudelijke taken;
 • er kon zich in sommige ondernemingen een kloof vormen tussen werknemers met functies waarvoor telewerk niet mogelijk was (productie-arbeider, diensten, commerciële functies…) en diegenen van dezelfde onderneming die permanent moesten telewerken zoals de bedienden. De eerste groep had de indruk dat ze kon worden “opgeofferd”, terwijl men de anderen, de bedienden, beschermde tegen de risico’s die verbonden zijn aan COVID;
 • het sociaal isolement door telewerk is nog toegenomen tijdens de periodes van de totale lockdown en/of de avondklok die de sociale contacten beperken.

Het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles’ (INRS) duidt in zijn dossier “Covid-19 et prévention en entreprise - Du télétravail imposé en situation exceptionnelle à un télétravail qui se prolonge” op de verschillen tussen het regelmatige telewerk en de zeer bijzondere voorwaarden inzake telewerk in het kader van COVID:

 • Het is een “opgelegd” telewerk, waartoe zeer snel werd beslist, praktisch zonder de werknemers voorafgaand op de hoogte te brengen.
 • Dit telewerk wordt voltijds uitgevoerd, zonder dat men regelmatig naar kantoor gaat.
 • Het telewerk wordt noodzakelijkerwijs verricht vanuit de eigen woonplaats of vanuit de woning van een naast familielid, daar de ruimtes voor co-working en andere mogelijke “derde plaatsen” niet meer toegankelijk zijn.
 • Het telewerk wordt meestal verricht in een bijzondere familiale omgeving: partner verricht ook telewerk, kinderen thuis die afstandsonderwijs volgen, ….

Wat het telewerk betreft, zal er een pre-COVID en post-COVID zijn, want deze gedwongen overgang naar telewerk heeft de grootste sceptici -hetzij de ondernemingen, hetzij de werknemers- overtuigd van de voordelen van telewerk. De belangrijkste les is wel dat de ondernemingen vertrouwen kunnen hebben in hun werknemers om kwaliteitsvol en doeltreffend werk af te leven, zelfs op afstand. Dit vertrouwen is essentieel om dit telewerk in te voeren.

De praktische gids “Telewerk tijdens en na de Covid-19-pandemie” van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) (2020) zegt het volgende:

De eerste onderzoeken en enquêtes tonen aan dat een zeer hoog percentage werknemers vaker zou willen telewerken, ook nadat de maatregelen inzake social distancing opgeheven worden. Sommige werknemers weten nu bovendien dat ze hun werk ook kunnen uitvoeren zonder fysiek aanwezig te zijn in de onderneming en hebben zich vertrouwd gemaakt met de technologie die nodig is voor het telewerk. Vele kaderleden die voordien terughoudend stonden tegenover de idee dat hun teams thuis werken, hebben vastgesteld dat het mogelijk is en zijn er nu voorstander van.

Diegenen die geproefd hebben van telewerk, zullen gebruik willen blijven maken van deze vorm van flexibiliteit in tijd en ruimte, maar waarschijnlijk met een beperking van het aantal dagen telewerk per week, want de andere belangrijke les is dat “te veel telewerk” tot steeds grotere problemen leidt, zowel voor de fysieke als de mentale gezondheid van de telewerker. Het is moeilijk te berekenen wat “te veel telewerk” precies betekent; sommigen zeggen dat 2 dagen telewerk per week een maximum is, anderen hebben het over 3 dagen. Wat zeker is, is dat dit van vele factoren zal afhangen, waaronder het soort activiteit dat de telewerker verricht en of die gebonden is aan de sector van zijn onderneming, maar een andere en even belangrijke factor is de privésituatie van de telewerker.

Op het vlak van de reglementering (zie de rubriek Thema’s > Telewerk > Definitie en wetgeving) hebben de sociale partners op 26 januari 2021 bij de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis gesloten. Ze treedt buiten werking op 31 december 2021.

 • Telewerk - Publicaties

  Brochures van de reeks SOBANE-strategie (FOD Werkgelegenheid – België - 2021)

  De SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico’s werd ontwikkeld als hulpmiddel voor een dynamisch en doeltreffend risicobeheer. Zij omvat vier interventieniveaus: Screening (Opsporing), OBservatie, ANalyse, Expertise.

  Alle publicaties van de SOBANE-strategie zijn beschikbaar in moduleerbare versie in de rubriek Tools > Risicoanalyse - Tools.

  Deze publicaties zijn vrij toegankelijk en kunnen ook worden gedownload op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), in de rubriek Publicaties > Strategie Sobane.

  De publicaties die betrekking hebben op het telewerk, zijn:

  Preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) voor administratief personeel (FOD Werkgelegenheid – België - 2012)

  In het merendeel van de dienstverlenende sectoren zijn de werknemers blootgesteld aan het risico op musculoskeletale aandoeningen. Daarom werd er een reeks van praktische brochures opgesteld voor de preventie van dergelijke aandoeningen. De brochure voor het administratief personeel kadert in deze reeks. De brochure geeft een antwoord op drie vragen:

  • Wat is een musculoskeletale aandoening?
  • Wat zijn de risico’s voor MSA?
  • Hoe kan men MSA voorkomen?

  Deze publicatie is toegankelijk en kan vrij worden gedownload op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de rubriek Publicaties: Preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) voor administratief personeel.

  Studie van de impact van de nieuwe arbeidsvormen op het welzijn (FOD Werkgelegenheid – België - 2019)

  De doelstelling van dit onderzoeksproject is het bestuderen van de impact van de nieuwe vormen van tewerkstelling en arbeid op het welzijn op het werk (gezondheid, veiligheid) en in het bijzonder op het verschijnen van muscoloskeletale aandoeningen en psychosociale risico’s.

  Meer info daarover, alsook het onderzoeksrapport en de samenvatting ervan, zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de module Onderzoeksprojecten > 2019 - Studie van de impact van de nieuwe arbeidsvormen op het welzijn.

  Praktische gids over telewerken tijdens de COVID-19 pandemie en daarna (IAO – Zwitserland - 2020)

  Deze gids biedt praktische en haalbare aanbevelingen voor doeltreffend telewerken die van toepassing zijn op een breed scala van actoren, ter ondersteuning van beleidsmakers bij de actualisering van bestaand beleid en om particuliere bedrijven en organisaties in de publieke sector een flexibel kader te bieden voor de ontwikkeling of actualisering van hun eigen telewerkbeleid en -praktijken.

  Deze gids is beschikbaar op de website van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO):

  Telewerk en op ICT-gebaseerde mobiele werkzaamheden: flexibel werken in het digitale tijdperk (Eurofound – Luxemburg - 2020)

  In dit rapport worden de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van werknemers met TICTM-regelingen (‘telework and ICT-based mobile work’ – TICTM) geanalyseerd. De nadruk ligt hierbij op hoe de werkomgeving en de organisatie van het werk in verband met TICTM invloed hebben op het evenwicht tussen werk en privéleven, de gezondheid, prestaties en vooruitzichten van werknemers.

  Deze publicatie en de samenvatting ervan in 22 talen, waaronder het Nederlands, zijn toegankelijk en kunnen vrij worden gedownload op de website van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound): Telework and ICT-based mobile work: Flexible working in the digital age, New forms of employment series.

  Telewerk in tijden van COVID-19: uitdagingen & aanbevelingen (Prof. Tim Vantilborgh (VUB), Eva De Winter (VOCAP), Prof. Donatienne Desmette (UCL), Prof. Jonas Lang (UGent), Prof. Florence Stinglhamber (UCL), Prof. Anja Van den Broeck (KULeuven), Prof. Marijke Verbruggen (KULeuven) – België - 2020)

  Eind oktober 2020 werd telewerk opnieuw de norm in België om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Deze maatregel heeft echter vergaande gevolgen voor zowel werkgevers als werknemers en kan een impact hebben op individuen, organisaties, en de gehele maatschappij. Om deze maatregel succesvol te maken is het belangrijk om verder te kijken dan de gevolgen voor de economie en de gezondheid van de bevolking. Inzichten uit de arbeids- en organisatiepsychologie helpen om de uitdagingen die gepaard gaan met telewerk te begrijpen en om “evidence-based” management praktijken te implementeren.

  Deze publicatie is toegankelijk en kan vrij worden gedownload:

  Télétravail à domicile (CARSAT Nord Picardie – Frankrijk - 2012)

  Deze gids geeft stof tot nadenken voor werkgevers en werknemers die telethuiswerk willen invoeren en een evaluatie van de daaraan verbonden risico's wensen uit te voeren.

  De gids van CARSAT Nord Picardie is beschikbaar op de website van de ‘Service de Santé au Travail de Valence’, in de rubriek Pratique > Documentation: Télétravail à domicile (PDF, 3,46 MB).

  Dossier “Covid-19 et prévention en entreprise - Du télétravail imposé en situation exceptionnelle à un télétravail qui se prolonge” (INRS – Frankrijk - 2021)

  In het licht van de pandemie zijn veel bedrijven op telewerk overgeschakeld om hun activiteiten verder te zetten. In deze uitzonderlijke omstandigheden kan de invoering van telewerk risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. Sommige punten vereisen een speciale waakzaamheid.

  Dit dossier is beschikbaar op de website van het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles’ (INRS): Covid-19 et prévention en entreprise - Du télétravail imposé en situation exceptionnelle à un télétravail qui se prolonge.

 • Telewerk - Regelgeving

  Meer informatie ter zake en de reglementaire teksten staan op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de rubriek Thema’s > Arbeidsovereenkomsten > Telewerk.

 • Parlementaire vragen

 • 55037383C Kamer (27/06/2023) - De herziening van het kader voor telewerk

 • 1192 Kamer (01/03/2023) - Herziening van het kader voor telewerk

 • 55001934P Kamer - Het nieuws dat de telewerkvergoeding door amper 6 % van de bedrijven toegekend wordt

 • 55028558C Kamer - De omkadering van telewerk

 • 55027958C Kamer - Surveillancesoftware op de werkvloer

 • 55026116C & 55026308C Kamer - Telewerk

 • 925 Kamer - Besprekingen over telewerk bij de Nationale Arbeidsraad

 • 768 Kamer - De uitvoering van advies nr. 1.528 van de Nationale Arbeidsraad over de omkadering van structureel telewerk

 • 55023377C Kamer - Het conflict bij AG Insurance en structureel telewerk

 • Actualiteitsdebat 18/01/2022 Kamer - De naleving van de coronamaatregelen op de werkvloer

 • 334 Kamer - Toename van het telewerk

 • 55020228C, 55020684C, 55020709C en 55020736C Kamer - Het wettelijk kader voor telewerk

 • 466 Kamer - Impact van het telewerk op de werkgelegenheid

 • 435 Kamer - Naleving coronamaatregelen door ondernemingen - Controles

 • 55018772C Kamer - De omkadering van het telewerk en het risico op een burn-out

 • 55001488P, 55001494P, 55001502P, 55001507P Kamer - Het telewerk en de extra verplichtingen

 • Actualiteitsdebat 27/04/2021 Kamer - Besmetting op de werkvloer

 • Actualiteitsdebat 27/04/2021 Kamer - Telewerk

 • Actualiteitsdebat 09/03/2021 Kamer - Telewerk

 • Actualiteitsdebat 26/01/2021 Kamer - Arbeidsinspectie en flitscontrole op telewerk

 • 55017951C & 55017994C Kamer - Het recht op deconnectie

 • 55013610C e.v. Kamer - Het telewerk tijdens de coronacrisis

 • 55009729C Kamer - De aanpak van COVID-19 op het werk

 • 6-2001 Senaat - Telewerk - Stimuleren in de privésector - Federale acties en maatregelen - Aparte codering in de loonadministratie - Mogelijke aanpassing van de wetgeving

 • 55001280P Kamer - Het telewerk tijdens de coronacrisis

 • 55001212P Kamer - Het verplichte telewerk en de nood aan extra controles

 • 55000877P Kamer - De gevolgen van telewerk

 • 683 Kamer - Telewerken - Nood aan verbondenheid en deconnectie

 • 22946, 23868, 24733 Kamer - Telewerken

 • 512 Kamer - Telewerken en thuiswerken voor werknemers met een beperking

 • 115 Kamer - Federale overheidsadministraties - Experimenten inzake telewerken

 • 31 Kamer - Administratieve diensten - Overheidsbedrijven - Mexicaanse griep - Preventief occasioneel telewerken

 • 4-3798 Senaat - Welzijn op het werk - Onderzoek - Maatregelen zoals telewerken

 • 6490 Kamer: Juridische knelpunten inzake telewerken

 • 8039 Kamer: De juridische knelpunten inzake telewerken

 • 7355 Kamer: De juridische knelpunten inzake telewerken

 • 299 Kamer: Juridische knelpunten inzake telewerken. - Thuisstrijksters. - Welzijnsreglementering

 • 3-6855 Senaat: Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken

 • Telewerk - Sensibiliseringsmateriaal

  Sensibiliseringsfilmpje “Werk thuis als je kan” (FOD Werkgelegenheid – België - 2020)

  De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) sensibiliseert via dit filmpje over een goede organisatie van het telewerk. Het is belangrijk om de telewerkplek op een gezonde en comfortabele manier te organiseren.

  Het sensibiliseringsfilmpje over veilig aan het werk thuis staat op het YouTube kanaal van de FOD Werkgelegenheid: Werk thuis als je kan.

  Webinar-video: Telewerk, hoe musculoskeletale aandoeningen en psychosociale risico’s voorkomen? (FOD Werkgelegenheid – België –2020)

  Deze webinar wil:

  • het wetgevend kader schetsen, waaronder de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149 van 26 januari 2021 over het aanbevolen of verplicht telewerk als gevolg van de COVID-19-crisis;
  • instrumenten en goede praktijken aanreiken om de arbeidsomstandigheden van telewerkers te verbeteren, musculoskeletale aandoeningen en psychosociale klachten te voorkomen of te verminderen.

  De webinar-video staat op het YouTube kanaal van de FOD Werkgelegenheid: WEBINAR: Telewerk, hoe musculoskeletale aandoeningen en psychosociale risico’s voorkomen?

  Algemene video die de preventie van musculoskeletale aandoeningen toelicht (FOD Werkgelegenheid – België - 2017)

  In deze film wordt uitgelegd hoe deze aandoeningen ontstaan en wat we kunnen doen om ze te voorkomen. Deze aandoeningen komen steeds vaker voor. Ze treffen een grote groep Belgische werknemers, zowel mannen als vrouwen, jongeren als ouderen. Ze komen voor in alle beroepen en sectoren. Hoewel deze aandoeningen niet levensbedreigend zijn, hebben ze een grote impact op het werk en het privéleven. Preventie is daarom belangrijk!

  Bekijk de film op het YouTube kanaal van de FOD Werkgelegenheid: Preventie van musculoskeletale aandoeningen.

  Algemene video die de preventie van psychosociale risico’s toelicht (FOD Werkgelegenheid – België - 2018)

  Elk bedrijf of elke organisatie moet voor zijn werknemers een preventiebeleid rond psychosociale risico’s ontwikkelen. Deze film toont op basis van interviews met experts wat psychosociale risico’s zijn en hoe men ze kan voorkomen.

  Meer informatie daarover in de module Psychosociale risico's - Sensibiliseringsmateriaal: Film over psychosociale risico’s op het werk.

  E-learning om de eerste stappen op vlak van welzijn op het werk te zetten (FOD Werkgelegenheid – België - 2019)

  Door middel van animaties, afbeeldingen, video's, ... kan men met deze gebruiksvriendelijke tool de wetgeving inzake welzijn op het werk en de belangrijkste principes daarvan op een eenvoudige manier begrijpen om de bewustwording te vergroten en beroepsrisico's in elk bedrijf te voorkomen.

  Deze e-learning is beschikbaar in de rubriek Tools > E-learning om de eerste stappen op vlak van welzijn op het werk te zetten (gezondheid, veiligheid, PSR, MSA…) (e-campus – België).

  Napo is … aan het telewerken om de pandemie te stoppen (Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk – Spanje - 2020)

  Vanwege de maatregelen om het coronavirus in bedwang te houden, moeten veel mensen vanuit thuis werken. Dat is misschien niet altijd even goed als werken op kantoor. Er zijn veel nieuwe factoren waarmee rekening moet worden gehouden, zoals de werkplek, het alleen werken, gezin en kinderen om je heen, allerlei onderbrekingen en het vinden van een nieuwe werkroutine.

  In dit animatiefilmpje wil ‘Napo’ ervoor zorgen dat iedereen productief en zo veilig en gezond mogelijk thuis kan werken. Met de steun van de baas en collega ‘Napette’ geeft Napo een goed advies: “Stop de pandemie, werk thuis ... en werk veilig!”

  Bekijk de film op de Napo-website: Napo is … aan het telewerken om de pandemie te stoppen.