De wetgeving inzake het welzijn van werknemers tijdens de uitvoering van hun werk houdt rekening met de kwetsbaardere situatie van bepaalde categorieën werknemers en voorziet in bijzondere bepalingen voor deze groep. Bij het uitvoeren van de risicoanalyse moet de werkgever ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van deze werknemers. De Codex over het welzijn op het werk (Boek X, Titels 1 tot 5) bevat een aantal specifieke titels die van toepassing zijn op de volgende categorieën van werknemers: nachtarbeiders en werknemers in ploegendienst, uitzendkrachten, jongeren op het werk, stagiairs en zwangere of borstvoeding gevende werknemers.

Meer informatie vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, onder het thema Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën.

Ook andere arbeidsvormen, die niet als dusdanig in de Codex zijn opgenomen, verdienen bijzondere aandacht omdat ze specifieke kenmerken hebben. Het gaat dan onder meer over werknemers in de dienstenchequesector. Ook als de werknemer in een particuliere woning werkt, moet het door de werkgever (het dienstenchequebedrijf) gevoerde welzijnsbeleid namelijk garanderen dat de werknemers veilig en in goede gezondheid kunnen werken en dat arbeidsongevallen en beroepsziekten zoveel mogelijk worden voorkomen.

  • Parlementaire vragen

  • 1480 Kamer - Bescherming van kwetsbare groepen in ondernemingen