In de literatuur vinden we verschillende definities van burn-out, maar drie belangrijke dimensies komen steeds terug:

 1. Emotionele uitputting: een toestand van vermoeidheid, een gebrek aan energie op fysiek, emotioneel en cognitief vlak. Dit is de centrale maar niet de enige dimensie van burn-out.
 2. Depersonalisatie: een negatieve reactie tegen anderen, een verlies aan waardering voor de patiënten, de gebruikers, de collega’s, de studenten, de klanten, enz. Dit kan zich eveneens uiten in geïrriteerdheid, een gebrek aan idealisme, cynisme of een teruggetrokken houding.
 3. Vermindering van de zelfontplooiing: de neiging om zijn of haar werk negatief te beoordelen, men heeft het gevoel dat men minder kan, minder succes heeft, minder efficiënt is.

Zelfs al bestaan er verschillende definities met elk hun specifieke kenmerken, toch kunnen er gemeenschappelijke elementen uit gedistilleerd worden:

 • Burn-out treedt op bij zogenaamde “normale” personen.
 • Emotionele uitputting is een centraal kenmerk, naast vermoeidheid en depressie.
 • De klemtoon wordt niet zozeer gelegd op fysieke symptomen, maar wel op de mentale toestand en het gedrag.
 • Het gaat om een individuele negatieve ervaring (gevoelens, gedrag, motivatie, verwachtingen).
 • Burn-out houdt verband met het werk.

In het algemeen verschijnt burn-out wanneer de werknemer in de onmogelijkheid verkeert om zijn werk naar behoren te vervullen of het te vervullen zoals hij zou willen. Deze onmogelijkheid vloeit voort uit:

 • de verplichtingen van het werk: een overmaat aan werk, onrealistisch gestelde doelen, gebrek aan opleiding, gebrek aan erkenning, een te groot verschil tussen het “ideale” werk en het concrete werk, …
 • de middelen van de werknemer: zijn competenties, bewegingsvrijheid, steun van collega’s, …

Burn-out kan geassocieerd zijn met een langdurige blootstelling aan stress. Het kan leiden tot professioneel afhaken en een veralgemeende depressie.

 • Campagnes

 • Preventiebeleid stress en burn-out (2019, FOD Sociale zekerheid)

  Burn-out vormt een belangrijk maatschappelijk probleem. Daarom lanceerde toenmalig minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block in het kader van een nationaal geïntegreerd preventiebeleid tegen burn-out op 8 april 2019 een campagne ter preventie, detectie en herstel van burn-out. Bij de campagne hoorde een website, waar bruikbare informatie en tips werden gegeven. Verder kregen 12 innovatieve en multidisciplinaire pilootprojecten de nodige subsidies om een actieplan tegen burn-out uit te rollen.

 • Psychosociale risico’s - Externe documentatie

  Studie over de geestelijke gezondheid in België (Sciensano – België -2023)

  BELHEALTH is een longitudinale studie die de evolutie van de gezondheid en het welzijn van de Belgische bevolking volgt. Het doel van het onderzoek is om gezondheidsautoriteiten te informeren over de veranderende behoeften van burgers op het gebied van geestelijke gezondheid. Het onderzoek tracht de groepen te identificeren die de meeste moeilijkheden ondervinden - en die bij uitstek ondersteuning nodig hebben - in het licht van de veranderingen die onze samenleving doormaakt.

  De eerste BELHEALTH-enquête werd gelanceerd in oktober 2022, gevolgd door twee andere in februari en juni 2023.

  Volgend bulletin van oktober 2023, dat beschikbaar is op de website van Sciensano, vat de resultaten over (de evolutie in) verschillende indicatoren van geestelijke gezondheid en welzijn op het werk samen: Bulletin n°3 - Belgische gezondheids- en welzijnscohorte (belhealth).

  Omgaan met agressief gedrag (ICOBA – België – 2021)

  ICOBA staat voor “Iedereen COmpetent in het Beheersen van Agressie” en is een kennis- en expertisecentrum rond omgaan met agressief gedrag in de social-profitsector.

  ICOBA sensibiliseert en ondersteunt medewerkers en organisaties in hun veerkracht, competenties en beleidsontwikkeling om agressief gedrag te voorkomen en er gepast op te reageren.

  Dit door:

  • kosteloze vorming en begeleiding te voorzien;
  • kennis- en expertise uitwisseling te bevorderen;
  • informatie, inspirerende praktijken en methodieken te verzamelen en te verspreiden;
  • doorlichting, feedback, advies en/of (proces)begeleiding aan te bieden bij het uitwerken van (onderdelen van) een agressiebeleid.

  Meer informatie: www.icoba.be.

  Psychosociale risico’s, erover praten om eruit te raken (INRS – Frankrijk – 2016)

  Deze publicaties van het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles’ (INRS) zijn bestemd voor loontrekkenden en managers (bedrijfsleiders, kaders, HR-medewerkers, …) en hebben drie doelstellingen:

  • de werknemers aanzetten om over psychosociale risico’s (PSR) te praten en hen de weg te wijzen naar de preventie-actoren op het terrein;
  • het management sleutels in handen geven voor meer preventie rond psychosociale risico’s;
  • de werknemers en managers interpelleren over psychosociale risico’s aan de hand van 7 ideeën over PSR:
   • een beetje stress is motiverend,
   • psychosociale risico’s zijn niet erg,
   • stress maakt deel uit van de job,
   • stress zit in je hoofd,
   • psychosociale risico’s hebben niets met het bedrijf te maken,
   • psychosociale risico’s: praat er niet over, dan voorkom je problemen,
   • stress op het werk is altijd de fout van de chef.

  De tools zijn beschikbaar in het Frans op de website van het INRS, in de rubriek Accueil > Publications et outils > Risques psychosociaux, en parler pour en sortir.

  Stress, pesten en geweld (ETUI – 2013)

  In juni 2013 organiseerde het Europees vakbondsinstituut (European Trade Union Institute - ETUI) in Bilbao een eerste Europees syndicaal seminarie over psychosociale risico’s en kondigde de creatie aan van een Europees syndicaal netwerk over deze problematiek.

  Op de website van ETUI staan verschillende artikels over het thema gegroepeerd die verschenen zijn in HesaMag, het semestrieel tijdschrift van ETUI.

  De artikels zijn beschikbaar

 • Begeleiding van werknemers met een arbeidsgerelateerde mentale aandoening (St-Vincentiusziekenhuis, 2019)

  Het Sint-Vincentiusziekenhuis wil de nodige begeleiding en ondersteuning kunnen bieden bij de uitval van medewerkers omwille van een werkgerelateerde mentale aandoening en ze wil de werkhervatting en re-integratie van medewerkers optimaliseren. Hiervoor werd in 2019 een project uitgerold dankzij de financiering van de FOD Sociale Zekerheid.

  Er is ten eerste een nieuwe, transparante en objectieve beleidsprocedure uitgeschreven om eenduidige en eenzelfde informatie te verschaffen, waardoor het duidelijk is wat de werknemer kan en mag verwachten bij uitval. Het project is interessant voor de zorgsector, omdat er hulp wordt ingeschakeld van interne experten psychologen. Buiten de zorgsector zal de expertise van buitenaf moeten komen. Deze hulpbron zal de medewerker helpen zoeken naar de juiste hulpverlening door een sociale kaart van de regio te overlopen.

  Ten tweede optimaliseert een gestandaardiseerd begeleidingstraject de werkhervatting en een progressieve terugkeer van de medewerker, door in te zetten op constructieve communicatie en dialoog tussen verschillende actoren: de werknemer, de personeelsdienst/HR, de werkgever, de arbeidsarts, de psychologe, de leidinggevende en zijn team. Hierbij staat het individu centraal, in evenwicht met de werkomgeving, om de terugkeer zo optimaal mogelijk voor te bereiden.

  Ten derde kunnen de medewerkers op het niveau van primaire preventie zelf aan de slag met een fysiek zelfzorgboekje, indien gewenst onder begeleiding van een psychologe. Zelfzorg en zelfkennis worden hiermee gestimuleerd. Er kan ook elke maand een zelfzorguurtje worden gevolgd.

  Bekijk de tools op de website Ik voel me goed op het werkBegeleiding van werknemers (St-Vincentiusziekenhuis).

 • Burn-out voorkomen - Leven In Balans (CGG Kempen, 2019)

  Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg “CGG Kempen” is een ambulante tweedelijnsdienst die begeleiding en behandeling aanbiedt aan volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren met een ernstige psychosociale, psychische of psychiatrische problematiek.

  Sinds 2015 werken ze aan een aanbod rond de preventie van burn-out door te sensibiliseren, bewustwording te stimuleren en concrete handvaten aan te bieden voor een betere zelfzorg en adequate coping. In 2019 werden subsidies van de FOD Sociale Zekerheid in het kader van de pilootprojecten voor de preventie van psychische werkgerelateerde aandoeningen gebruikt om het bestaande aanbod te optimaliseren en verder uit te rollen, waarbij de onderwijssector extra aandacht kreeg.

  Concreet werden de volgende acties op poten gezet:

  • open aanbod voor particulieren over organisaties heen: intensieve 2-daagse groepscursus ‘Leven in Balans’ met vier aparte modules rond ‘informeren en sensibiliseren’, ‘zelfbewustwording en het verhogen van draagkracht’, ‘ontdekken van eigen waarden, talenten en energiegevers’ en ‘draaglast en energievreters’;
  • in-company traject: infosessie ‘stress op de werkvloer’, psycho-educatie over de werking van stress, de oorzaken en de gevolgen van stress. Het pakket is voor iedereen, met of zonder stressklachten. Dit kan gevolgd worden door het groepsaanbod ‘Leven in Balans’, bestaande uit drie halve dagen.

  Bekijk de tools op de website Ik voel me goed op het werk: Burn-out voorkomen - Leven In Balans (CGG Kempen).

 • Geïntegreerde aanpak van burn-out in de huisartsenpraktijk (Domus Medica vzw en VVKP, 2019)

  Domus Medica vzw en de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP), hebben samen een project op poten gezet in 2019 om de multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen en klinisch psychologen voor de detectie en behandeling van burn-out te versterken. Er zijn namelijk heel wat vragen die huisartsen zichzelf stellen, waarbij de klinisch psycholoog kan helpen:

  • Wanneer moeten we de diagnose burn-out in overweging nemen?
  • Hoe kunnen we iemand met de diagnose zo efficiënt mogelijk begeleiden?
  • Wie moet ik best nog betrekken bij het traject?
  • Wat doe ik zelf en waarvoor verwijs ik door?

  Het is cruciaal om de kennis en de vaardigheden van de huisartsen te versterken, waardoor de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg voor mensen met een burn-out kan worden geoptimaliseerd. Daarom is die samenwerking nodig tussen de twee beroepsgroepen op de hele lijn, van preventie en behandeling van burn-out tot de werkhervatting.

  Concreet bestond het project uit twee luiken:

  • De e-learning biedt de nodige theoretische achtergrond over burn-out.  
  • Met deze kennis kan vervolgens een LOK-pakket gevolgd worden: lokaal georganiseerde multidisciplinaire vormingen voor huisartsen en klinisch psychologen. Via “peer learning” worden praktijkvoorbeelden en oefeningen gebruikt om te exploreren hoe de detectie en behandeling van burn-out vorm kan krijgen. Er wordt geleerd om symptomen van burn-out te herkennen, om de diagnosetools te gebruiken, zoals de “Burn-out Assessment Tool”, en er wordt aandacht geschonken aan het gepast doorverwijzen (hoe, wanneer en naar wie). Een “train-de-trainer” pakket is beschikbaar voor de begeleiders.

  Bekijk de tools op de website Ik voel me goed op het werk: Geïntegreerde aanpak van burn-out (Domus Medica en VVKP).

 • Icare (FCR Media, 2019)

  FCR media is een groot marketingagentschap voor zelfstandigen en KMO’s. Door bedrijven vindbaar te maken op het internet en de sociale media stimuleren ze de verkoopcijfers. Ze maken ook websites, video’s, Google- en Facebookadvertenties en optimaliseren de online aanwezigheid van bedrijven op verschillende platformen, waaronder goudengids.be

  Vanaf 2017 liep er een pilootproject ter preventie van burn-out. Monitoring gebeurde aan de hand van de “welzijnswijzer”, een instrument ontwikkeld door de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk “Securex”. In dit kader werden de volgende acties ondernomen:

  • 2017: opleidingssessies voor leidinggevenden rond vroegtijdige identificatie van burn-out, re-integratietrajecten voor werknemers die langdurig afwezig waren door psychische klachten, een project rond hervalpreventie;
  • 2018: workshops naar werknemers rond identificeren van symptomen bij zichzelf of collega’s en een preventieprogramma: wandelen, yoga, bedrijfsfiets…;
  • 2019: met het interventieprogramma “peer support” werden een tiental medewerkers gedurende 4 dagen intensief opgeleid met als doel de nodige competenties te verwerven om hun collega’s te ondersteunen in een buddy-project.

  Het uiteindelijke doel van het volledige project was een vermindering van de verzuimcijfers en het bevorderen van werkhervatting voor werknemers die langdurig thuis waren omwille van burn-out.

  Bekijk de tools en het filmpje op de website Ik voel me goed op het werkIcare (FCR Media).

 • We care for you (Algemeen Stedelijk Ziekenhuis, 2019)

  Het project “We care for you” staat voor een geïntegreerde zorg voor alle medewerkers van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst:

  • De leden van het “preventieteam burn-out” kregen een doorgedreven opleiding.
  • Met deze bagage op zak waren zij de eerste aanspreekpunten op de verschillende campussen. Zij boden een luisterend oor, gaven advies en verwezen door naar professionele hulpverlening en naar het Medisch Sociaal Team (MST), bestaande uit de arbeidsarts, de personeelsdirecteur, een lid van HR, de vertrouwenspersoon en een lid van de werkgroep burn-out preventie.
  • De trein die gevormd werd met het MST garandeerde dat er tevens beleidsmatige en organisatorische acties werden ondernomen ter preventie van werkgerelateerde mentale aandoeningen die het individuele niveau overstijgen.
  • Daarenboven werden intervisies aan de leidinggevenden aangeboden. Alle afdelingen kregen een opleiding, gekoppeld aan een online tool om dit leertraject permanent te continueren.

  Bekijk de tools en het filmpje op de website Ik voel me goed op het werk: We care for you (ASZ).

 • Bouwen aan mentaal vermogen (Alert! Opleidingen en Constructiv Oost-Vlaanderen, 2019)

  Dit proefproject werd gerealiseerd in de bouwsector, omdat uit onderzoek bleek dat bouwvakkers een vergeten doelgroep zijn op vlak van zorg voor mentaal welzijn.

  Het project “Bouwen aan mentaal vermogen” biedt een catalogus met trajecten op maat van bedrijven. Deze catalogus is een soort menukaart waaruit bedrijven kunnen kiezen uit doelgerichte en ervaringsgerichte teamactiviteiten met opdrachten. Enkele voorbeelden:

  • Energiesessie: baas over je mailbox.

   In deze sessie worden handvaten aangereikt om je mailbox onder controle te houden, om jezelf niet te verliezen in het mailen, …

  • Energiesessie voor arbeiders: Join in, stress out

   Tijdens deze energiesessie leren deelnemers enerzijds om hun eigen stress-signalen te herkennen. Er worden tips & tricks uitgewisseld om met stress om te gaan. Elke deelnemer stapt buiten met 3 concrete afspraken voor zichzelf.

  • Energiesessie: Omgaan met lastige klanten

   Oefeningen en tips aan de hand van cases en realistische situaties.

  Bekijk de tools en het filmpje op de website Ik voel me goed op het werkBouwen aan mentaal vermogen (Alert!).

 • Secundaire preventie van burn-out (Fedris, 2019)

  Dit proefproject pakt burn-out aan in een vroeg stadium. Personeelsleden van de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) kregen de kans om dankzij gepaste ondersteuning aan het werk te blijven of hun werk snel te hervatten.

  Na een screening bij een psycholoog werd aan personeelsleden met een risico op burn-out, de kans geboden om een individueel begeleidingstraject te volgen. Elk traject verliep modulair en op maat van de betrokkene:

  • aangepaste zorg, gericht op de persoon: bijvoorbeeld via "stressklinieksessies", psychische-lichamelijke sessies, cognitieve-emotionele sessies;
  • aangepaste zorg, gericht op de werkomgeving: bijvoorbeeld via informatie over arbeidsrecht en de welzijnswetgeving via de organisatie van een multidisciplinaire vergadering met de werkgever.

  Bekijk de tools en het filmpje op de website Ik voel me goed op het werk: Secundaire preventie van burn-out bij OISZ (Fedris).

 • Equilearning (Le Timon ASBL, 2019)

  Het proefproject “Equilearning” is een pedagogisch instrument voor de primaire preventie van burn-out, gericht naar de verantwoordelijken van KMO’s, werknemers, laatstejaarsstudenten en pas afgestudeerden van het hoger onderwijs.

  Het bestaat uit twee opleidings- en proefdagen met de volgende voornaamste doelstellingen:

  • de sensibilisering rond het thema;
  • de ontwikkeling van zelfkennis om burn-out te voorkomen en om de arbeidsplaats op een positieve manier te beïnvloeden in een dynamiek van risicovermindering;
  • het onderzoek en de versterking van bepaalde competenties die een bepalende rol spelen bij het ontstaan van leed op het werk.

  Dit gaat gepaard met een originele methodologie die bemiddeling en technieken uit de sociale groeps- en organisatiepsychologie combineert met een bijzondere partner, namelijk het paard.

  Dit project heeft zeer goede resultaten opgeleverd, zowel wat de tevredenheid van de deelnemers betreft als de reële impact in termen van leren.

  Meer informatie daarover is beschikbaar op de website Ik voel me goed op het werkEquilearning (Le Timon VZW).

 • Orientez-moi (Waalse Overheidsdienst, 2019)

  Dit pilootproject past in het kader van de primaire en secundaire preventie en heeft tot doel om voor de werknemers van de Waalse Overheidsdienst een telefoonlijn te creëren die "orientez-moi" wordt genoemd. Dit maakt het voor elke werknemer die de voortekenen van een werkgerelateerde psychische aandoening vertoont mogelijk om te weten hoe dit kan worden opgelost.

  De invoering van een 0800-nummer biedt een luisterend oor zodat de vraag beter kan worden afgebakend, om door te verwijzen naar de dienst die voor de passende begeleiding kan zorgen.

  Meer informatie daarover is beschikbaar op de website Ik voel me goed op het werkOrientez-moi (Waalse Overheidsdienst SPW).

 • Netwerkruimte voor preventie van werkgerelateerde mentale aandoeningen (ISOSL, 2019)

  De doelstelling van dit proefproject bestaat erin om de zorgverleners (dokters, psychologen, psychiaters) meer te professionaliseren in verband met de problematiek inzake gezondheid op het werk en in het bijzonder de geestelijke gezondheid.

  Hiervoor werd een referentiesysteem van competenties gecreëerd, waarin 7 competenties zijn opgenomen die de zorgkundige nodig heeft om de patiënt te verzorgen. Dit maakt het voor de zorgverleners mogelijk om hun zorg te versterken en te verbeteren.

  De praktijkgids stelt verschillende hulpmiddelen voor in termen van theoretische, wettelijke referenties en acties en diagnostische interventies inzake zorgverlening.

  Dit referentiesysteem moet interactief zijn en voortdurend evolueren; het kan worden aangevuld door de clinici zelf.

  Om hun benaderingen meer te professionaliseren, worden eveneens pedagogische voorzieningen voor opleiding in de arbeidskliniek voorgesteld, zodat zij ideeën kunnen uitwisselen en in de praktijk kunnen leren van de anderen.

  De resultaten van dit proefproject werden bereikt met een participatiegraad van 100% alsook een tevredenheidsgraad van 86%.

  Meer informatie daarover is beschikbaar op de website Ik voel me goed op het werkNetwerkruimte voor preventie van werkgerelateerde mentale aandoeningen (ISOSL).

 • Psychosociale risico's - Regelgeving

  De problematiek van de psychosociale risico's past in het kader van de wet betreffende het welzijn op het werk. De wetten van 28 februari 2014 en van 28 maart 2014 wijzigden grondig de bepalingen van hoofdstuk Vbis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Dat hoofdstuk stelt voortaan een algemeen kader vast voor de preventie van psychosociale risico's op het werk.

  De werkgever moet de nodige maatregelen nemen om psychosociale risico's op het werk te voorkomen, om de schade die voortvloeit uit die risico's te voorkomen of om die schade te beperken. Alle specifieke informatie over de risicoanalyse en de individuele procedures is opgenomen in titel 3 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk van boek I van de codex over het welzijn op het werk.

  Meer informatie daarover en de reglementaire teksten zijn beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), in de rubriek Thema’s > Welzijn op het werk > Psychosociale risico's op het werk.

  De FOD Werkgelegenheid krijgt vaak vragen over de toepassing van de regelgeving betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk.

  De veel gestelde vragen (Frequently Asked Questions of FAQ) werden gebundeld in twee documenten:

  Deze documenten worden jaarlijks bijgewerkt. De meeste recente toevoegingen worden telkens in het grijs gemarkeerd.

  Verzameling van de rechtspraak van de arbeidsgerechten rond psychosociale risico’s op het werk

  De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (AD HUA) heeft een verzameling gemaakt van de rechtspraak van de arbeidsgerechten over de psychosociale risico’s op het werk. De verzameling omvat de periode van 2016 tot en met 2023. Het jaar 2016 werd gekozen om een inzicht te krijgen in de toepassing door de rechtbanken van de belangrijke wijzigingen die in 2014 in de wetgeving zijn aangebracht.

  Het doel van deze publicatie is om uittreksels uit de gerechtelijke beslissingen te verzamelen en deze per thema in te delen. Het doel is dus niet om de rechtspraak te analyseren. Het leidt de lezer direct naar de specifieke problematiek waarmee hij of zij wordt geconfronteerd.

  Het is de bedoeling dat dit werk jaarlijks door de FOD Werkgelegenheid wordt bijgewerkt.

  De publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid: Psychosociale risico's op het werk - Verzameling van de rechtspraak van de arbeidsgerechten sinds 2016.

  Op 19 maart 2024 organiseerde de FOD Werkgelegenheid samen met de FOD BOSA een studievoormiddag naar aanleiding van de publicatie. De opnames van de studiedag zijn beschikbaar op het YouTube-kanaal van de FOD Werkgelegenheid.

  Vernieuwde wetgeving van kracht sinds 1 juni 2023

  Op 1 juni 2023 wijzigde de bescherming tegen represailles voor werknemers die geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk aankaarten. Naar aanleiding van een arrest van het Europese Hof van Justitie werd het toepassingsgebied van de federale antidiscriminatiewetten uitgebreid op het vlak van de personen die beschermd zijn tegen nadelige maatregelen. Ook de Welzijnswet moest aan dit arrest voldoen en rekening houden met de wijzigingen in het toepassingsgebied van deze wetten.

  Op 30 mei 2023 organiseerde de FOD Werkgelegenheid een webinar over deze nieuwe regelgeving. In het webinar werd een uitgebreide toelichting gegeven over de verschillende wijzigingen aan de bescherming tegen nadelige maatregelen voor werknemers die geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk opwerpen. Onder meer de uitbreiding van de beschermde personen in geval van discriminatoire gedragingen werd behandeld, maar ook de aanpassingen aan de omvang van de bescherming en de gevolgen voor de interne procedure kwam aan bod.

  Het webinar is te herbekijken op het YouTube-kanaal van de FOD Werkgelegenheid.

 • Parlementaire vragen

 • 55002578P Kamer - De strijd tegen burn-outs

 • 2077 Kamer 17/04/2023) - Burn-outepidemie

 • 55034129C, 55034191C, 55034456C Kamer (21/03/2023) - Het pesten op het werk

 • 1228 Kamer (23/03/2023) - Burn-outepidemie

 • 7-1722 Senaat - Burn-out - Cijfers - Toename - Redenen - Preventie en reïntegratie - Maatregelen

 • 55029397C, 55030796C, 55029505C Kamer - Het federaal plan 'Welzijn op het werk' en de strijd tegen burn-out

 • 55023291C, 55023309C, 55023310C, 55023986C Kamer - Het misprijzen ten aanzien van het ziekenhuispersoneel

 • 609 Kamer - Campagne Welzijn op het Werk

 • 55020228C, 55020684C, 55020709C en 55020736C Kamer - Het wettelijk kader voor telewerk

 • 434 Kamer - Burn-out en bore-out

 • 55018772C Kamer - De omkadering van het telewerk en het risico op een burn-out

 • 55017201C Kamer - De opschorting van de projecten inzake de primaire preventie van burn-out

 • 541 Kamer - Burn-out

 • 309 Kamer - Burn-out

 • 153 Kamer - Erkenning van werkgerelateerde burn-out als beroepsziekte

 • 2334 Kamer - Resultaten van het onderzoek bij verpleegkundigen

 • 2286 Kamer - Proefproject voor de begeleiding van werknemers met een burn-out

 • 23375, 25416, 25542 Kamer - Het plan ter bestrijding van burn-out

 • 22946, 23868, 24733 Kamer - Telewerken

 • 22785 Kamer - De werkbaarheidsscan

 • 2187 Kamer - Burn-out coaches

 • 1754 Kamer - Toezicht op preventiemaatregelen tegen burn-out

 • 19669, 19752, 20041, 20184, 20185, 21491 Kamer - Burn-out

 • 1588 Kamer - Telewerk als oplossing voor een burn-out

 • 668 Kamer – Werkmotivatie

 • 1167 Kamer - Controle op burn-outpreventiemaatregelen in de bedrijven

 • 1165 Kamer - RVA - Burn-outpreventie

 • 481 Kamer - Hervorming van het arbeidsrecht

 • P0441 & P0442 Kamer - Het actieplan 'Werkbaar werk'

 • 2088 & 2222 Kamer - De balans tussen werk en vrije tijd - De aanpak van burn-out

 • 760 Kamer - De campagne om burn-outs tegen te gaan

 • 20731 & 20773 Kamer - De campagne omtrent burn-outs - de strijd tegen burn-outs

 • 508 Kamer - Burn-outs

 • Onderzoeken

 • Burn-out bij de Belgische beroepsbevolking (FOD Werkgelegenheid – België – 2019)

  In 2010 heeft de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een onderzoek laten uitvoeren naar burn-out.

 • Burn-out bij artsen en verpleegkundigen (FOD Werkgelegenheid – België – 2013)

  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu hebben een beroep gedaan op een team van universitaire onderzoekers om de omvang (prevalentie en ernst) van burn-out te evalueren in een representatieve steekproef van artsen en verpleegkundigen actief binnen de Belgische ziekenhuissector.

 • Burn-out bij de Belgische beroepsbevolking (FOD Werkgelegenheid – België – 2010)

  Dit onderzoek bestond uit een literatuurstudie en onderzocht de frequentie van burn-out bij de Belgische beroepsbevolking.

 • Burn-out bij huisartsen: preventie en aanpak (KCE – België – 2010)

  Het rapport benadert de problematiek van burn-out vanuit verschillende invalshoeken: de wetenschappelijke literatuur wordt naast de ervaringen op het terrein gelegd, in binnen- en buitenland, en de hieruit voortkomende denkpistes werden vervolgens grondig getoetst met de betrokken actoren.

 • Burn-out in the Working Population: Relations to Psychosocial Work Factors (International Journal of Behavioral Medicine – Zweden – 2006)

  Deze enquête onderzoekt het niveau van burn-out in de algemene populatie doorheen verschillende beroepen, evenals het verband tussen burn-out en psychosociale risicofactoren.

 • Psychosociale risico's - Sensibiliseringsmateriaal

  Campagnewebsite “Ik voel me goed op het werk” (FOD Werkgelegenheid/FOD Sociale Zekerheid – België - 2021)

  In november 2021 lanceerde De federale overheid een informatie- en sensibiliseringscampagne om het onderwerp van mentaal welzijn op het werk bespreekbaarder te maken. De campagne werd door de federale overheidsdiensten Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid opgezet en maakt deel uit van het Federaal Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk, dat vice-eersteministers Frank Vandenbroucke, Pierre-Yves Dermagne, Petra De Sutter en minister David Clarinval in 2021 opstartten.

  Als onderdeel van de campagne werd de campagnewebsite Ikvoelmegoedophetwerk.be gelanceerd. De website biedt allerlei informatie en advies voor zowel werkgevers als werknemers:

  • Op afspraakmetjemedewerkers.be staan afspraken die werkgevers en managers met hun werknemers kunnen maken en tips om het mentaal welzijn op het werk te verbeteren, preventiemaatregelen in de onderneming op te zetten, …
  • Op afspraakmetjezelf.be staan concrete afspraken die werknemers met zichzelf, hun collega's of hun leidinggevenden kunnen maken om het mentaal welzijn op het werk te verbeteren.
  • Het pauzepraatje is een podcastreeks die samen met experts, bekende Belgen en werkgevers stilstaat bij het belang van mentaal welzijn op het werk. In enkele afleveringen wordt nagegaan hoe je je welzijn op het werk kan bewaken en verbeteren, en hoe bedrijven en organisaties dit kunnen aanpakken in het belang van hun medewerkers.

  Meer informatie over de campagne in het thema Psychosociale risico’s (PSR), in de module “Campagnes”: Federale campagne over Mentaal welzijn op het werk (FOD Werkgelegenheid/FOD Sociale Zekerheid – België – 2021).

  Campagnewebsite “Voel je goed op het werk” (FOD Werkgelegenheid – België - 2021)

  Deze website biedt een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke kijk op alle tools van de FOD Werkgelegenheid die bestaan rond psychosociale risico’s. Deze tools zijn gemaakt om alle personen die betrokken zijn bij het welzijn in bedrijven en organisaties, vakbondsvertegenwoordigers en welzijnsspecialisten de mogelijkheid te geven om concrete actie te ondernemen om psychosociale risico’s te voorkomen en te beheersen. Dit kan door op te treden op zowel het niveau van de organisatie, de inhoud van het werk, de arbeidsomstandigheden en de relaties.

  U kan navigeren door de tools op twee manieren, ofwel via het type risico zelf:

  • Burn-out
  • Pesten en ongewenst seksueel gedrag
  • Stress
  • Geweld en agressie
  • Eenzaamheid en telewerken
  • Alcohol en drugs

  U kan alle tools ook overlopen op soort. De tools zijn onderverdeeld in 4 categorieën:  

  • Preventie
  • Opleidingen en sensibilisering
  • Rapporteringsmodellen
  • Terug naar het werk

  Hierin is elke tool voorzien van een bondige uitleg en deze bevat bovendien enkele kernwoorden, opdat u in één oogopslag te weten komt wie de tool kan gebruiken, waarvoor de tool dient, hoe de tool er praktisch uitziet, etc.

  Raadpleeg de website Voel je goed op het werk: gidsen en tools.

  Film over psychosociale risico’s op het werk (FOD Werkgelegenheid – België - 2018)

  Elk bedrijf of elke organisatie moet voor zijn werknemers een preventiebeleid rond psychosociale risico’s ontwikkelen. Deze film toont op basis van interviews met experts wat psychosociale risico’s zijn en hoe men ze kan voorkomen.

  Er wordt basisinformatie gegeven over:

  • de wetgeving;
  • de rollen van de werkgever, de preventieadviseur psychosociale aspecten en de vertrouwenspersoon;
  • het realiseren van een preventiebeleid.

  De film duurt ongeveer 19 minuten en bestaat uit volgende onderdelen:

  Deze audiovisuele tool kan men als educatief instrument gebruiken voor sensibilisering over preventie van psychosociale risico’s in alle sectoren.

  Doelgroep:

  • werkgevers;
  • leden van de hiërarchische lijn;
  • werknemers;
  • werknemersvertegenwoordigers;
  • preventieadviseurs;

  Bekijk de volledige film op het YouTube kanaal van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid): Psychosociale risico’s op het werk.

  Er is ook een korte teaser van de film beschikbaar.

  Video “Welzijn of stress op het werk: aan u de keuze” (FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF - België)

  “Welzijn of stress op het werk: aan u de keuze” is een pedagogisch instrument voor preventieadviseurs.

  De video zet acteurs in scène in een professionele stresssituatie waar verschillende stressfactoren worden geïllustreerd.

  Drie belangrijke thema's in verband met stress worden aangekaart:

  • de stressproblematiek en het begrip stress: beter definiëren en afbakenen;
  • de kosten van stress voor de werknemer en voor de onderneming;
  • enkele verkeerde ideeën die courant circuleren over stress ("stressbestendig zijn", stressmanagement, …).

  De doelstelling van deze tool is de verschillende preventieactoren ervan bewust te maken dat stress tegelijk nefast is voor de werknemers en voor de onderneming en dat het essentieel is om preventieacties te ondernemen.

  Deze video is beschikbaar op het YouTube kanaal van de FOD Werkgelegenheid: Stress of Welzijn op het werk: aan u de keuze!

  Video’s "Relationele problemen op het werk" (FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF - België)

  Deze video’s bevatten telkens drie casussen van relationele problemen op het werk, in een Franstalige en een Nederlandstalige versie. Feitelijke en relationele elementen en getuigenissen komen aan bod.

  De voorgestelde casussen worden geïnterpreteerd door acteurs op basis van anoniem gemaakte, reële situaties.

  Elke casus is beschreven in 4 vignetten. Het belangrijkste vignet is het “klinisch vignet” met een algemene beschrijving van de situatie in de vorm van een getuigenis of een klacht die wordt voorgelegd aan een preventieadviseur, vertrouwenspersoon of HR verantwoordelijke:

  • de meer specifieke aspecten van de situatie en de houding van de collega's;
  • de houding van de hiërarchische lijn;
  • de organisatorische context;
  • de persoonlijke context.

  Deze video’s zijn beschikbaar op het YouTube kanaal van de FOD Werkgelegenheid:

  Folder over psychosociale risico’s op het werk (FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF – België – 2014)

  De folder is bestemd voor werknemers die psychosociale problemen ondervinden en voor alle personen die betrokken zijn bij de preventie en de sensibilisering rond psychosociale risico's.

  Hij geeft beknopte antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat zijn psychosociale risico's?
  • Wat kan ik doen?
  • Bij wie kan ik terecht?
  • Hoe hen contacteren?

  Deze folder is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Psychosociale risico's op het werk (PSR).

  Radiospot: psychosociale risico’s op het werk (FOD Werkgelegenheid – België - 2013)

  In 2013 en 2014 heeft de FOD Werkgelegenheid een sensibiliseringscampagne gerealiseerd bij werkgevers, leidinggevenden, HR-medewerkers en werknemersvertegenwoordigers over psychosociale risico’s. In dit kader werd deze radiospot gemaakt over burn-out:

  radiospot.jpg

  De campagnewebsite “Voel je goed op het werk” bestaat niet meer, maar de informatie en de tools zijn beschikbaar in de rubriek Thema's > Psychosociale risico’s (PSR).

  TV-spots: psychosociale risico’s op het werk (FOD Werkgelegenheid – België - 2012)

  In 2012 heeft de FOD Werkgelegenheid een sensibiliseringscampagne gerealiseerd bij het grote publiek over psychosociale risico’s. In dit kader werden twee TV-spots gemaakt over de impact van psychosociale risico’s op de thuissituatie: “Wat je voelt op het werk, blijft niet op het werk.”

  tv_spot1.jpg

  tv_spot2.jpg

 • Psychosociale risico's – Sensibilisering en opleiding – Tools

 • Psychosociale risico's – Opsporing en analyse van de risico’s – Tools

 • Psychosociale risico's – Rapportmodellen – Tools