Gezichtsveld

 • Het gezichtsveld is de zone die een persoon vanop zijn werkplaats kan zien:
  • vóór hem, op een duidelijke manier,
  • rond hem, op een onduidelijkere manier.
 • Het komt neer op een kegel van ongeveer 90° gecentreerd rond de as van het gezichtsvermogen.
 • Het gezichtsveld kan gemakkelijk worden afgelijnd door de blik op het normale werkvlak te vestigen (het blad op het bureau, de machine,… ) en met de armen de grens vast te stellen van hetgeen in de omgeving nog net kan worden gezien.

Aanpassingsvermogen van het oog

 • Bij de overgang van een lichte naar een donkere omgeving moet het oog zich aanpassen (zijn gevoeligheid bijstellen).
 • Bij de overgang van een donkere naar een lichte omgeving zal het oog verblind worden en moet het ook zijn gevoeligheid aanpassen.
 • Dat is eveneens het geval, maar in mindere mate, als men zijn oog van een fel wit blad naar een zwarte tafel richt, d.w.z. wanneer het contrast groot is.

Als het oog zich regelmatig aan die verschillen in lichtsterkte moet aanpassen, volgt er oogvermoeidheid.

Rechtstreekse verblinding

Men spreekt van rechtstreekse verblinding als er een sterk licht van een lamp, een TL-buis, een venster, … zich rechtstreeks in het gezichtsveld van de werknemer bevindt. Men kan de bron van die verblinding opsporen door naar de uit te voeren taak te kijken terwijl men boven de ogen de hand of een blad papier beweegt die de lichtbronnen verbergt. Zo kan men bepalen wanneer het gezichtsveld het best is.

Oplossingen:

 • De lichtbronnen aanpassen zodat ze niet meer in het gezichtsveld schijnen (gebruik een verlichtingstoestel met een minder brede lichtkegel).
 • De lamp in kwestie achter een paneel plaatsen dat aan beide zijden een lichte kleur heeft.
 • Het licht dichter bij de bron verspreiden door er een lichtdoorlatend, maar geen doorschijnend scherm voor te plaatsen.
 • De lamp uit het gezichtsveld halen door ze op een andere plaats te zetten of door de oriëntatie van de werkpost te wijzigen.

Onrechtstreekse verblinding

Men spreekt van onrechtstreekse verblinding als er in het gezichtsveld van een persoon op het werkvlak, wanden of voorwerpen felle lichtweerkaatsingen zijn.

Oplossingen:

 • Alle weerspiegelende voorwerpen uit het gezichtsveld weghalen: glas (kaders), plastiek (doorschijnende mappen), blinkende voorwerpen of decoratie.
 • Bij voorkeur matte tafels of voorwerpen gebruiken.
 • Nagaan welke lampen of verlichtingstoestellen die weerkaatsingen veroorzaken en de hierboven beschreven maatregelen tegen rechtstreekse verblinding nemen.

Relatieve verblinding

Men spreekt van relatieve verblinding als er een te groot contrast is tussen de verschillende vlakken in het gezichtsveld van de persoon.

Oplossing: de lichtbronnen of de kleuren van de voorwerpen aanpassen, zodat men een contrast bekomt dat niet te klein en niet te groot is.

Accommodatievermogen van het oog

 • Als het oog van een nabij gelegen voorwerp naar een verder gelegen voorwerp moet bewegen, dan past het zijn scherpstelling aan (accommodatie).
 • Als men vaak van het ene voorwerp naar het ander moet kijken, dan treedt er oogvermoeidheid op (vermoeide ogen).

Oplossing: de verschillende voorwerpen die men voor zijn taak gebruikt, op vergelijkbare afstand t.o.v. het oog plaatsen:

 • het manuscript, het toetsenbord, het computerscherm;
 • de verschillende aandrijvingsmechanismen van de machine;
 • Verlichting - Publicaties

  Verlichting - Reeks SOBANE-strategie (FOD Werkgelegenheid – België – 2006)

  De SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico’s werd ontwikkeld voor een dynamisch en doeltreffend risicobeheer. Zij omvat vier interventieniveaus: Opsporing (Screening), OBservatie, Analyse en Expertise.

  Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties: Verlichting - Reeks SOBANE-strategie.

  Publicaties van het INRS (INRS - Frankrijk)

  Verschillende publicaties zijn in het Frans beschikbaar op de website van het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles’ (INRS):

 • Verlichting - Externe documentatie

  Themadossier “Ergonomie, facetten en organisatie van de arbeid - Verlichting – ERG” (ASSTSAS - Canada)

  Dat dossier is beschikbaar in het Frans op de website van de ‘Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales’ (ASSTSAS): Dossiers thématiques > Ergonomie, aménagement et organisation du travail – ERG > Éclairage - ERG.

 • Verlichting - Regelgeving

  Titel 1 met betrekking tot de basiseisen betreffende arbeidsplaatsen van boek III van de codex over het welzijn op het werk schrijft voor dat de werkgever op grond van de resultaten van een risicoanalyse vastlegt aan welke voorwaarden de verlichting van de arbeidsplaatsen, al dan niet in open lucht, en van de werkposten moet voldoen om ongevallen door de aanwezigheid van voorwerpen of hindernissen en om vermoeidheid van de ogen te voorkomen.

  De werkgever die bij het bepalen van de voorwaarden inzake verlichting de vereisten van de normen NBN-EN 124 64-1 en NBN EN 124 64-2 toepast, wordt vermoed te hebben gehandeld in overeenstemming met de vereisten van het bovengenoemde KB van 10 oktober 2012.

  Als de werkgever die normen niet wenst toe te passen, moet de verlichting tenminste beantwoorden aan de onderstaande verlichtingsvoorwaarden.

  Arbeidsplaatsen waar werknemers bij het uitvallen van de kunstverlichting aan een verhoogd risico zijn blootgesteld, zijn uitgerust met een verlichting die bijdraagt tot de veiligheid van de personen die bezig zijn met een mogelijk gevaarlijke activiteit of zich in een mogelijk gevaarlijke situatie bevinden en die het hen mogelijk maakt een gepaste afsluitprocedure uit te voeren voor de veiligheid van de bediener en andere aanwezigen in het gebouw. De sterkte van die verlichting mag niet minder zijn dan 10% van de normaal vereiste verlichtingssterkte voor de betreffende taak.

  Op de werkposten is de gemiddelde verlichtingssterkte van het werkvlak voldoende voor de uit te voeren taken. Die gemiddelde verlichtingssterkte wordt gemeten op het werkvlak of, bij afwezigheid van een werkvlak, op een horizontale hoogte van 0,85 meter van de grond. Ze bedraagt ten minste:

  • 200 lux voor refter, kleedkamer, wasplaats, landbouwactiviteiten, brouwerij, ruw assembleerwerk;
  • 300 lux voor bakkerij, machinewerk, middelmatig precies assembleerwerk, fruit sorteren, wasserij, lassen, garage, receptie, kopieerwerk, kinderopvang, klaslokaal, auditorium, sporthal;
  • 500 lux voor EHBO-lokaal, laboratoria, controleruimten, precisie machinewerk, fijn assembleerwerk, autoassemblage, keuken, slachthuis, productcontrole, kapsalon, schoenmakerij, boekbinderij, drukkerij, spinnerij, weverij, houtbewerking, kantoorwerk, vergaderzaal;
  • 750 lux voor glasbewerking, materiaalinspectie, precisie-assemblage, naaiwerk, verfspuiten, technisch tekenen;
  • 1000 lux voor precisiewerk, kleurinspectie, juweelproductie, medisch onderzoekslokaal.

  Op plaatsen die enkel dienen voor verplaatsingen is de verlichtingssterkte gemeten op de vloer ten minste:

  • 5 lux voor kolenopslag, houtopslag, stapelplaatsen met occasioneel verkeer, buiten gelegen doorgangen voor voetgangers, parking;
  • 10 lux voor algemene verlichting van havens, risicovrije zones in de petrochemie en gelijkaardige industrieën, opslag van verzaagd hout, wegen voor traag verkeer (minder dan 10 km per uur) van bijvoorbeeld fietsen of heftrucks;
  • 20 lux voor auto- en containeropslagplaatsen in havens, normaal autoverkeer, in- en uitritten van parkings;
  • 50 lux voor industrieterreinen, opslagzones buiten, risicogebieden in havens, olieopslagtanks, koeltorens, pompgemalen, waterzuiveringsinstallaties, plaatsen voor laden en lossen, materiaalbehandeling in havens, bouwwerf, opslaghal zonder manueel werk;
  • 100 lux voor verplaatsingszones in het bedrijf, gangen, trappen, liften, magazijnen.

  Meer informatie daarover en de reglementaire teksten staan op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema’s > Welzijn op het werk > Arbeidsplaatsen  > Basiseisen, onder subtitel Verlichting.

 • Parlementaire vragen

 • 1223 Kamer (21/03/2023) - Gebruik van uv-licht in schoonheidsinstituten

 • 676 Kamer - Ledverlichting werkvloer