Mentale belasting ontstaat wanneer de eisen die gesteld worden op het vlak van de cognitieve functies, de belastbaarheid van de werkende persoon overschrijden. Dit kan te maken hebben met moeilijkheden van het functioneren van het informatieverwerkend systeem. Uiteraard zal dit ook beïnvloed worden door de fysieke belasting waar diezelfde werkende mensen aan blootgesteld worden. Mensen die lichamelijke hinder of vermoeidheid ervaren zijn vaak minder allert en maken sneller fouten.

Ook psychosociale aspecten zijn van belang. Zo kunnen bijvoorbeeld intermenselijke conflicten of jobonzekerheid de aandacht van werkende mensen verstoren waardoor de mentale belastbaarheid daalt en er sneller fouten zullen optreden.

Men moet streven naar een optimale mentale belasting. Zowel een over- als een onderbelasting van de mentale mogelijkheden, kunnen leiden tot klachten of tot fouten of tot slecht functioneren van het systeem.

Werkende mensen moeten vaak informatie verwerken en fungeren als probleemoplossers. Ze krijgen en verwerken informatie, nemen beslissingen en voeren handelingen uit op basis van de informatie. Dit onderdeel wordt behandeld door de cognitieve ergonomie.

Waarnemen is geen passief, maar een actief proces. Er wordt gefilterd en geselecteerd. We zien en horen niet alles wat waarneembaar is. Er wordt gefilterd in functie van vroegere ervaringen, interesse en waardeoordeel.

Bovendien stelt de mens delen informatie samen tot gehelen, waaraan zin en betekenis kan worden toegekend. De organisatie van onze waarneming en onze reacties erop worden bijgestuurd (cybernetisch feedback model) door gegevens uit ons geheugen.

Onduidelijke informatieverschaffers

Mogelijke risicofactoren zijn te vinden in het concept van de informatieverschaffers en bedieningsmiddelen (technische uitrusting), het concept van hoe de informatiestroom en de interactie tussen mens en techniek in het werk georganiseerd is (bijvoorbeeld concept van software), de sociale en de fysieke omgeving en de werkplek waarin het werk uitgevoerd wordt. Uiteraard spelen de kennis, de vaardigheden en in het algemeen de belastbaarheid van de werkende mens een belangrijke rol.

Checklist

In volgende checklist worden een aantal risicofactoren in kaart gebracht. Een JA als antwoord kan duiden op een probleem (uit Op De Beeck R. et al.):

 • Wordt het detecteren en waarnemen (met behulp van zintuigen) van de gewenste informatie bemoeilijkt? Is de omgeving van die aard dat auditieve of visuele informatie (bijvoorbeeld signalen) gemakkelijk gemaskeerd worden? Is er bijvoorbeeld teveel lawaai of is er kans op verblindend licht?
 • Moet men veel informatie selecteren en verwerken? Moet men eventueel tegelijk verschillende soorten informatie opnemen? Moet men andere informatie wegfilteren?
 • Is er een bepaalde tijdsdruk bij het opnemen van de informatie?
 • Kan de aandacht afgeleid worden door gebeurtenissen of door personen in de omgeving?
 • Is de opgenomen informatie moeilijk te begrijpen of kan ze gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd worden?
 • Speelt het geheugen hierbij een belangrijke rol of met andere woorden, is er een kans dat men iets vergeet? Is er een kans dat bepaalde informatie ten onrechte verward wordt met informatie reeds aanwezig in het geheugen?
 • Moet er geredeneerd worden en kan men gemakkelijk vervallen in een foute redenering?
 • Is het moeilijk om beslissingen te nemen en te handelen op basis van de opgenomen informatie?
 • Zijn er moeilijkheden bij het omzetten van beslissingen in correcte handelingen (bijvoorbeeld bij bediening van een machine of een voertuig)?
 • Kan men zich gemakkelijk vergissen van bedieningsmiddel? Is er een gebrek aan standaardisatie van bedieningsmiddelen? Zijn de bedieningsmiddelen te complex?
 • Kan men ongewild een bedieningsmiddel activeren?
 • Is het onmogelijk om te zien of een bedieningsmiddel geactiveeerd is?
 • Kan een bedieningsmiddel gemakkelijk verkeerd bediend worden (verkeerde richting, te veel of te weinig manipuleren, moeilijk bereikbaar,…)?
 • Moet men verschillende handelingen tegelijkertijd uitvoeren?
 • Krijgt men feedback wanneer er een verkeerde bediening uitgevoerd wordt?
 • Is een fout herstelbaar?
 • Staan de personen tijdens de informatieopname of -verwerking of bij het nemen van beslissingen en het uitvoeren van handelingen onder emotionele of psychosociale druk?
 • Hebben de betrokken personen mogelijk onvoldoende kennis en vaardigheden om optimaal te functioneren in het systeem?
 • Ergonomie - Publicaties

  Déparis methode (FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg)

  De Deparis-gidsen (SOBANE) maken het mogelijk om het geheel van een arbeidssituatie op een participatieve manier te benaderen, op basis van de reële arbeidsactiviteit, teneinde acties te bepalen waardoor de arbeidsomstandigheden kunnen worden verbeterd. Het gaat om instrumenten die het mogelijk maken om een ergonomische aanpak in te voeren.

  Op de site Sobane.be: de Deparis-gidsen

 • Ergonomie - Regelgeving

  Welzijnswet

  In het kader van de Welzijnswet van 4 augustus 1996 moet een werkgever maatregelen nemen voor het bevorderen van het welzijn van de werknemers. Ergonomie heeft hierbij een belangrijke plaats gekregen aangezien het één van de domeinen is in de welzijnswet.

  De andere domeinen zijn: de arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid, de psychosociale aspecten veroorzaakt door het werk met aandacht voor geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de arbeidsplaatsen en de maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu wat betreft hun invloed op de andere domeinen.

  Ergonomische principes in de wetgeving

  De principes van de ergonomie vormen een rode draad doorheen de wetgeving.

  De werkgever moet het werk aanpassen aan de mens, met het oog op het concept van werkplekken, de keuze van de arbeidsmiddelen en de werkmethode.

  De werkgever is verplicht de risico’s op het werk te analyseren en de preventie te plannen gebaseerd op een systeembenadering waarin volgende elementen worden geïntegreerd: techniek, organisatie van het werk, arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen en omgevingsfactoren op het werk.

  Preventiemaatregelen

  De preventiemaatregelen moeten getroffen worden op verschillende gebieden waarbij er duidelijke raakvlakken zijn met de ergonomie:

  • organisatie van de onderneming;
  • inrichting van de arbeidsplaats;
  • conceptie en aanpassing van de werkpost;
  • keuze en gebruik van arbeidsmiddelen;
  • bescherming tegen fysische agentia;
  • keuze en gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkledij;
  • veiligheids- en gezondheidssignalering;
  • gezondheidstoezicht;
  • psychosociale aspecten.

  Ook in de taakomschrijving van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wordt verwezen naar aspecten die betrekking hebben op ergonomie (risicoanalyse, omgevingsfactoren, analyse van de arbeidsbelasting, technische en organisatorische maatregelen, fysieke en mentale vermoeidheid, werkgerelateerde oorzaken van ongevallen en beroepsziektes,…)

  Ook de preventieadviseur-arbeidsarts moet de interactie tussen de mens en zijn werk onderzoeken met het oog op het aanpassen van het werk aan de mens (aangepaste werkmethodes, aangepaste werkplekken,…).
  Van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk wordt verwacht dat het advies geeft over nieuwe arbeidsmiddelen, arbeidsomstandigheden, de impact van omgevingsfactoren, de maatregelen voor aanpassingen van de techniek ter voorkoming van vermoeidheid en specifieke maatregelen voor de aanpassing van werkposten aan mensen met een handicap.

  Meer informatie daarover en de reglementaire teksten vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema’s > Welzijn op het werk.

  Er bestaat ook specifieke reglementering voor de grootte en de kwaliteit van werkruimtes, voor de verlichting, voor het klimaat (temperatuur, vochtigheid en verluchting).

  Ook zijn er verwijzingen naar ergonomie in de wetgeving met betrekking tot: arbeidsmiddelen, werkkledij en persoonlijke beschermingmiddelen, moederschapsbescherming, tijdelijke of mobiele werkplaatsen, nachtwerk, werkzitplaatsen en rustzitplaatsen, signalisatie op het werk, jongeren op het werk, interims.

  Titel 3 betreffende het manueel hanteren van lasten van boek VIII van de codex over het welzijn op het werk

  Deze regelgeving legt een hele reeks van preventieve maatregelen vast met betrekking tot het manueel hanteren van lasten.

  Dit gebeurt aan de hand van voorbeelden van gevaren gerelateerd aan:

  • de last
  • de lichamelijke inspanning
  • de taak
  • de arbeidsplaats en de arbeidsomstandigheden

  Daarnaast worden de verplichtingen van de werkgever vermeld. De werkgever moet preventieve maatregelen nemen die in de eerste plaats gericht zijn op het vermijden van het risico door technische en organisatorische oplossingen. De risico’s moeten geëvalueerd en verminderd worden. De werknemers moeten geïnformeerd en opgeleid worden met het oog op het verminderen van de risico’s. Ook is er medisch toezicht voor werknemers die blootgesteld zijn aan risico’s.

  Meer informatie daarover en de reglementaire teksten vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema’s > Welzijn op het werk > Ergonomische belasting > Manueel hanteren van lasten.

  Titel 2 betreffende beeldschermen van boek VIII van de codex

  Deze regelgeving legt een hele reeks preventieve maatregelen of minimumvoorschriften vast.

  De werkgever moet:

  • een analyse van de beeldschermwerkposten verrichten;
  • passende maatregelen nemen voor aanpassingen van de werkplek, de werktafel en stoel, het beeldscherm en toetsenbord, de programmatuur, de werkomgeving in functie van het klimaat, de verlichting en de werkorganisatie;
  • opleiding voorzien voor beeldschermwerkers
  • medisch toezicht voorzien voor onder andere het gezichtsvermogen (nood aan correctiemiddel).

  Meer informatie daarover en de reglementaire teksten vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema’s > Welzijn op het werk > Ergonomische belasting > Beeldschermen.

  Titel 3 betreffende trillingen van boek V van de codex

  Deze wetgeving is zowel gericht op hand-arm trillingen (bijvoorbeeld door trillend handgereedschap) als op trillingen van het gehele lichaam (bijvoorbeeld in voertuigen). Men moet trillingen vermijden. Indien dat niet mogelijk is, moet men een risico-evaluatie maken waarbij men rekening houdt met de grenswaarden. Bij risico’s moet men technische en organisatorische maatregelen nemen. Blootgestelde medewerkers staan onder medisch toezicht.

  Meer informatie daarover en de reglementaire teksten vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema’s > Welzijn op het werk > Omgevingsfactoren en fysische agentia > Trillingen.

  Europese normen

  In verschillende Europese normen komen aspecten m.b.t. fysieke belasting aan bod. Enkele voorbeelden van dergelijke normen zijn: 
  De norm ISO 11228 ‘Ergonomics - Manual Handling’ geeft richtlijnen voor het manueel hanteren van lasten. Elk van de drie delen van de norm behandelt een specifiek aspect: 'tillen en dragen' (deel 1 - 2003), ‘duwen en trekken’ (deel 2 - 2007) en ‘hanteren van lichte lasten aan een hoge frequentie’ (deel 3 - 2007).
  Andere interessante normen zijn:

  • EN 547  Veiligheid van machines - menselijke lichaamsafmetingen
  • EN 614  Veiligheid van machines - ergonomische ontwerpprincipes
  • EN 894  Veiligheid van machines - ergonomische eisen voor het ontwerpen van informatie- en bedieningsmiddelen
  • EN 29241  Ergonomische eisen voor kantoorwerk met terminals met beeldschermen (Video Display Terminals)

  In de praktijk toetsen experten in de ergonomie de werksituaties aan deze normen. Toch vormen ze ook voor niet specialisten vaak een interessante bron van informatie met eenvoudige checklists. 

 • Parlementaire vragen

 • 21608 Kamer - Het maximum toegelaten gewicht dat door arbeiders mag worden getild