Een arbeidsplaats wordt gedefinieerd als elke plaats waar arbeid wordt verricht, ongeacht of deze zich binnen of buiten een inrichting bevindt en ongeacht of deze zich in een besloten of in een open ruimte bevindt.

Het ontwerp en de inrichting van de arbeidsplaatsen, alsook de analyse van de verschillende werksituaties, zijn een belangrijk aandachtspunt in de preventie van beroepsrisico's. De voorschriften en veiligheidsmaatregelen uit de codex over het welzijn op het werk, en meer in het bijzonder van boek III: arbeidsplaatsen, moeten ingevoerd en nageleefd worden: deze maatregelen hebben betrekking op de:

 • Basiseisen betreffende arbeidsplaatsen: deze titel verzamelt de voorschriften waaraan de gebouwen moeten voldoen op het vlak van structuur, stabiliteit, afmetingen, sociale voorzieningen, enzovoort, om de werknemers in staat te stellen om hun werk uit te voeren zonder risico's voor hun welzijn.
 • Elektrische installaties: deze titel bepaalt de voorschriften en de verplichtingen waaraan de elektrische installaties op de arbeidsplaatsen moeten voldoen. Het doel bestaat erin dat de elektrische installatie zodanig wordt uitgevoerd, uitgebaat en in stand gehouden dat de werknemers doeltreffend beschermd zijn tegen de risico's verbonden aan elektriciteit.
 • Brandpreventie op de arbeidsplaatsen: de regelgeving inzake brand doelt voornamelijk op het waarborgen van de bescherming van personen. Van bij het ontwerp van de arbeidsplaatsen moeten specifieke voorschriften worden nageleefd om de verspreiding van brand te vermijden. Bovendien is er voorzien in een aantal preventiemiddelen (alarmen, instructies).
 • Bijzondere arbeidsplaatsen: deze titel legt de verplichtingen vast inzake risicopreventie in explosiegevaarlijke omgevingen (ATEX) en de bescherming tegen die risico's voor de ruimtes waarin de werknemers eraan blootgesteld kunnen worden. We wijzen erop dat een afzonderlijke titel de opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen behandelt. Deze titel omvat de voorschriften bedoeld om de werknemers te beschermen tegen brand wanneer ze aanwezig zijn in of activiteiten verrichten in de opslagplaats, alsook de specifieke maatregelen voor de behandeling van ontvlambare vloeistoffen.
 • Veiligheids- en gezondheidssignalering: de titel omschrijft de voorwaarden waaraan de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk moet voldoen.
 • De tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn bijzondere arbeidsplaatsen. De doeltreffendheid van de maatregelen voor het welzijn van de werknemers op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen hangt af van het overschrijden van de traditionele grenzen van het arbeidsrecht. Ze houdt slechts in zeer secundaire mate verband met de relaties tussen werkgevers en werknemers en betreft vooral de commerciële en beroepsmatige relaties tussen de verschillende actoren (de bouwdirecties, de bouwheer, coördinatoren, enzovoort).
 • Parlementaire vragen

 • 55002079P & 55002087P Kamer - Meer kansen voor mensen met een beperking en de krapte op de arbeidsmarkt

 • 906 Kamer - Arts-specialisten in opleiding - Arbeidsomstandigheden

 • 55024989C Kamer - De veiligheid van nieuwe werknemers in de bouwsector

 • 24 Kamer - Luchtkwaliteit op de werkplaats

 • 18419 Kamer - de Molièreclausule