Karakteristieken van brand

Een brand is een chemische reactie tussen een brandstof (vast, vloeibaar, gas) en een oxydatiemiddel (meestal zuurstof) waarbij toevoer van warmte-energie nodig is.

branddriehoek.jpg

Er ontstaat brand als deze branddriehoek gesloten wordt.

Brandpreventie impliceert dat men ervoor zorgt dat de elementen van de driehoek niet gelijktijdig aanwezig kunnen zijn.

Brandbestrijding betekent dat men een element van de driehoek wegneemt.

Een risicoanalyse is dus nodig.

Risicoanalyse

De werkgever voert een risicoanalyse uit betreffende het brandrisico voor zijn specifieke situatie. Hij houdt hierbij in het bijzonder rekening met de volgende risicofactoren:

 • de waarschijnlijkheid van gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, een oxidatiemiddel en een ontstekingsbron;
 • arbeidsmiddelen, gebruikte stoffen, processen en hun eventuele interacties;
 • de aard van de activiteiten;
 • de grootte van de onderneming / inrichting;
 • het maximum aantal werknemers / andere personen aanwezig;
 • de risico’s specifiek aan aanwezigheid van bepaalde groepen personen;
 • de lokalen (ligging en bestemming)
 • de aanwezigheid van meerdere ondernemingen / instellingen op eenzelfde / aanpalende arbeidsplaats;
 • werkzaamheden uitgevoerd door externe onder­nemingen.

De risicoanalyse wordt regelmatig bijgewerkt.
De werkgever neemt op basis van de risicoanalyse de noodzakelijk materiële en organisatorische preventiemaatregelen.

Preventiemaatregelen

De preventiemaatregelen hebben als doel:

 • brand te voorkomen;
 • de veiligheid te verzekeren en indien nodig de snelle evacuatie van de werknemers en alle aanwezige personen op de arbeidsplaats zonder hen in gevaar te brengen;
 • vlug en efficiënt elk begin van brand te bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden;
 • de schadelijke gevolgen van een brand te beperken;
 • de tussenkomst van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken.

Titel 3 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex over het welzijn op het werk legt enkele zeer specifieke maatregelen op zoals het oprichten van een brandbestrijdingsdienst, het opmaken van een interventiedossier en een intern noodplan.

Constructie van het gebouw

De werkgever ziet erop toe dat het gebouw dermate ontworpen en gebouwd is, dat in geval van brand:

 • de stabiliteit van de dragende elementen en, in voorkomend geval, van de hele structuur van het gebouw gedurende een bepaalde tijd kan gewaarborgd worden;
 • het ontstaan en verspreiden van vuur en rook binnenin het gebouw beperkt wordt;
 • de uitbreiding van de brand naar aanpalende gebouwen vermeden wordt.

Hiertoe eerbiedigt de werkgever artikel 52 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB).

 • Brandpreventie - Publicaties

  Risico's van brand of explosie – Reeks SOBANE-strategie (FOD Werkgelegenheid – België – 2022)

  De Europese en Belgische regelgeving inzake risico's van brand of explosie vereist dat elke onderneming streeft naar het vermijden of verminderen van de blootstelling van de werknemers aan deze risicofactor. Conform de SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico's beschrijft deze brochure een methode op vier niveaus: opsporing, observatie, analyse en expertise. Deze methode moet het mogelijk maken om de problemen verbonden aan de risico's van brand of explosie beter te voorkomen en/of bij te sturen. De brochure sluit af met een reeks hulpfiches.

  Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties: Risico's van brand of explosie - Reeks SOBANE-strategie.

  Meer informatie is ook beschikbaar onder het thema SOBANE risicoanalyse strategie, in de rubriek Sobane-strategie toegepast op RISICO'S VAN BRAND OF EXPLOSIE.

 • Brandpreventie - Externe documentatie

  Rubriek Brandpreventie (Website civieleveiligheid.be - FOD Binnenlandse zaken) 

  De Algemene directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse zaken geeft informatie over de wetgeving op de website Civiele Veiligheid onder de rubriek Brandpreventie.

 • Brandpreventie - Regelgeving

  • Titel 3 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex over het welzijn op het werk
  • Het artikel 52 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB)
  • Titel 5 betreffende de opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van boek III van de codex over het welzijn op het werk

  Meer informatie en de reglementerende teksten over dit onderwerp vindt u op:

  • de website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de  FOD Binnenlandse Zaken, onder de rubriek Documentatie > Regelgeving > filteren op thema "Brandpreventie".
  • de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Welzijn op het werk > Arbeidsplaatsen > Brandpreventie op de arbeidsplaatsen.
 • Parlementaire vragen

 • 1641 Kamer - Blussen van elektrische voertuigen

 • 1566 Kamer - De normen inzake preventie van brand en ontploffing

 • 956 Kamer - Taalgebruik omtrent normen

 • 1378 Kamer - Taalgebruik omtrent normen

 • 1229 Kamer - NMBS - Brandveiligheid

 • 370 Kamer - De wetgeving in verband met de brandveiligheid in de ondernemingen