In het kader van de ATEX-richtlijn hebben de essentiële eisen betrekking op de veiligheid en de gezondheid van het personeel van de onderneming. De goedkeuring van alle beleidslijnen en maatregelen moet dus steeds zorgvuldig gepland worden en tot stand komen in overleg met de werknemers en hun vertegenwoordigers.

De maatregelen, het beleid en de procedures moeten periodiek worden onderzocht om na te gaan of die nog steeds aangepast zijn en functioneren, dan wel of ze moeten worden herzien.

De Europese richtlijnen (economische richtlijn 2014/34/EU en de sociale richtlijn 1999/92/EG) schrijven voor dat de risico's bij de bron moeten worden vermeden en dat de organisatie van het werk, de taken, de arbeidsmiddelen en de instrumenten aan de werknemers moeten worden aangepast om de risico's te bannen en te beperken.

Het koninklijk besluit van 21 april 2016 geeft informatie over het op de markt brengen van beschermingstoestellen en -systemen voor gebruik in atmosferen waar ontploffingsgevaar kan heersen en over de verklaring die stelt dat het toestel conform de ATEX-reglementering is.

De vereiste beschermingsniveaus hangen af van de categorie van het toestel. Er zijn 3 categorieën:

 • categorie 1: zeer hoog beschermingsniveau;
 • categorie 2: hoog beschermingsniveau;
 • categorie 3: normaal beschermingsniveau.

Die categorieën van toestellen hebben gemeenschappelijke vereisten:

 • geïntegreerde veiligheid tegen ontploffingen;
 • selectie van de materialen;
 • ontwerp en fabricatie;
 • potentiële ontstekingsbronnen;
 • gevaar van uitwendige verstorende invloeden;
 • veiligheid van het systeem;
 •  …

De betrokken toestellen zijn grotendeels elektrische en/of elektronische apparaten.

 • Campagnes

 • Inspectiecampagne in de sector van de houtbewerking (FOD Werkgelegenheid - België - 2010)

  Tussen februari 2010 en maart 2010 hebben de arbeidsinspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk nagegaan of de sector van de houtbewerking de belangrijkste preventieregels in de dagelijkse praktijk heeft kunnen omzetten.

 • Onderzoeken

 • Ongevallen in silo’s van plantaardige stoffen (Ministère français chargé de l’environnement - Frankrijk - 2008)

  De studie geeft de gegevens en de ervaringsfeedback weer van de analyses van de ongevallen die zich hebben voorgedaan in de silo's met min of meer bewerkte plantaardige stoffen (graangewassen, suiker, ...) in Frankrijk of in het buitenland. De studie heeft geen betrekking op de silo's met houtspaanders of houtdeeltjes.

 • Stofontploffingen op arbeidsplaatsen. Inventaris en analyse (INRS - Frankrijk - 2010)

  De studie heeft betrekking op de activiteitensectoren waar er een groot risico op stofontploffing bestaat: de hout- en metaalsector, de sector van de voedingsmiddelen, de chemie en de geneesmiddelen, alsook de sector van de opslag van graangewassen in bulk.