De maatregelen bij ongevallen hebben hier betrekking op grote branden en ontploffingen in de ondernemingen.

Veiligheidssystemen zijn belangrijk, maar men moet ook voorbereid zijn als er zich een ongeval zou voordoen. Daarom moet de onderneming beschikken over een team van personeelsleden die opgeleid zijn om eerste hulp te bieden, een brandbestrijdingsdienst, noodplannen, plannen voor evacuatie en interventie en alarmsystemen en er moeten regelmatig preventieve oefeningen worden gehouden. Die maatregelen moeten worden opgesteld op basis van de risico-evaluatie van de onderneming. Het personeel moet bij de uitvoering van die maatregelen worden betrokken.

Voor de zogenaamde SEVESO-ondernemingen bestaan er meer specifieke maatregelen, meer bepaald voor de interne en externe noodplannen.

Meer informatie

 • op de website van de Algemene Directie Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken: op de website van Seveso, in de rubriek Noodplanning;
 • in de rubriek Thema’s > Arbeidsplaatsen > Brandpreventie.
 • Campagnes

 • Inspectiecampagne in de sector van de houtbewerking (FOD Werkgelegenheid - België - 2010)

  Tussen februari 2010 en maart 2010 hebben de arbeidsinspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk nagegaan of de sector van de houtbewerking de belangrijkste preventieregels in de dagelijkse praktijk heeft kunnen omzetten.

 • Onderzoeken

 • Ongevallen in silo’s van plantaardige stoffen (Ministère français chargé de l’environnement - Frankrijk - 2008)

  De studie geeft de gegevens en de ervaringsfeedback weer van de analyses van de ongevallen die zich hebben voorgedaan in de silo's met min of meer bewerkte plantaardige stoffen (graangewassen, suiker, ...) in Frankrijk of in het buitenland. De studie heeft geen betrekking op de silo's met houtspaanders of houtdeeltjes.

 • Stofontploffingen op arbeidsplaatsen. Inventaris en analyse (INRS - Frankrijk - 2010)

  De studie heeft betrekking op de activiteitensectoren waar er een groot risico op stofontploffing bestaat: de hout- en metaalsector, de sector van de voedingsmiddelen, de chemie en de geneesmiddelen, alsook de sector van de opslag van graangewassen in bulk.