ATEX is de afkorting van "atmosphère explosive". Onder explosieve atmosfeer verstaat men een mengeling van lucht (dat wil zeggen een voldoende hoeveelheid zuurstof) en brandbare stoffen (gas, dampen, nevel of stof) in zulke atmosferische omstandigheden dat na ontsteking de verbranding zich verspreidt over het gehele niet-verbrande mengsel.

De ATEX-reglementering bepaalt de regels en normen op het vlak van veiligheid voor de gevaarlijke zones. Die reglementering komt voort uit deze Europese richtlijnen:

 •  op economisch vlak: 94/9/EG; deze richtlijn is vanaf 20 april 2016 vervangen door de richtlijn 2014/34/EU;
 • op sociaal vlak: 1999/92/EG.

Die twee Europese richtlijnen hebben enerzijds tot doel informatie te geven over de risico's die verbonden zijn aan ontploffingen en anderzijds verscheidene verplichte technische en organisatorische maatregelen op te leggen.

De werkgever moet de risico's op ontploffing identificeren en analyseren, de ontploffingszones afbakenen en de nodige maatregelen nemen om die risico’s te voorkomen.

 • Campagnes

 • Inspectiecampagne in de sector van de houtbewerking (FOD Werkgelegenheid - België - 2010)

  Tussen februari 2010 en maart 2010 hebben de arbeidsinspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk nagegaan of de sector van de houtbewerking de belangrijkste preventieregels in de dagelijkse praktijk heeft kunnen omzetten.

 • Onderzoeken

 • Ongevallen in silo’s van plantaardige stoffen (Ministère français chargé de l’environnement - Frankrijk - 2008)

  De studie geeft de gegevens en de ervaringsfeedback weer van de analyses van de ongevallen die zich hebben voorgedaan in de silo's met min of meer bewerkte plantaardige stoffen (graangewassen, suiker, ...) in Frankrijk of in het buitenland. De studie heeft geen betrekking op de silo's met houtspaanders of houtdeeltjes.

 • Stofontploffingen op arbeidsplaatsen. Inventaris en analyse (INRS - Frankrijk - 2010)

  De studie heeft betrekking op de activiteitensectoren waar er een groot risico op stofontploffing bestaat: de hout- en metaalsector, de sector van de voedingsmiddelen, de chemie en de geneesmiddelen, alsook de sector van de opslag van graangewassen in bulk.