Titel 1 betreffende de chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk is van toepassing op alle stoffen die op de werkplaats voorkomen.
Centraal staat de risicoanalyse, die kadert in het dynamisch risico-beheersingssysteem en aan de basis ligt van verdere preventiemaatregelen.

Meer informatie en de reglementerende teksten over dit onderwerp vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, onder de rubriek Welzijn op het werk > Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia > Chemische agentia

REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen)

De REACH-verordening werd in december 2006 goedgekeurd door het Europees Parlement en is op 1 juni 2007 in werking getreden. De meeste verplichtingen namen een aanvang vanaf 1 juni 2008.

De Europese REACH verordening legt de industrie verplichtingen op om chemische stoffen te registreren, het veilig gebruik ervan te beoordelen, in bepaalde gevallen te laten vergunnen en in bepaalde gevallen het gebruik te beperken.

Registratie van chemische stoffen

Bestaande en nieuwe chemische stoffen moeten worden geregistreerd bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Meer info daarover op de website van het ECHA, in de rubriek wetgeving > REACH > Registratie.

De Belgische REACH-helpdesk van de FOD Economie helpt de Belgische bedrijven om hun verplichtingen en verantwoordelijkheden te begrijpen.

Bescherming van de werknemer

Informatie over de bescherming van de werknemer in het kader van REACH vindt u op de website van ECHA.

CLP-verordening: toepassingsdata

De CLP-verordening werd in december 2008 goedgekeurd door het Europees Parlement en is op 20 januari 2009 in werking getreden. De verplichtingen voor stoffen dienden ten laatste op 1 december 2010 toegepast te worden en deze voor mengsels dienen ten laatste op 1 juni 2015 toegepast te worden.

Wat is CLP?

"CLP" staat voor Classification, Labelling en Packaging van stoffen en mengsels. Deze term wordt gebruikt om een onderscheid te maken met het mondiale ‘Globally Harmonised System’ (GHS) dat grotendeels gelijklopend is. De verordening voorziet in indelings-, etiketterings- en verpakkingsregels voor stoffen en mengsels.

Verband met REACH

Waar REACH voornamelijk een grote impact heeft op producenten en importeurs van stoffen, heeft CLP een grote impact op downstream-users zoals formulatoren die deze stoffen en mengsels op de markt brengen. De nieuwe CLP-indeling diende voor 3 januari 2011 ter kennis gebracht te worden bij een nieuw hiertoe opgericht Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Nationale helpdesk

CLP voorziet zoals REACH dat de lidstaten nationale helpdesks instellen om de producenten, importeurs, gebruikers en overige belanghebbenden informatie te verstrekken. De Belgische CLP helpdesk werd opgericht binnen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.