Op 23 juni 2022 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit (KB) van 20 mei 2022 tot wijziging van het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen.

Het KB van 20 mei 2022 bevat verschillende aanpassingen van de voorschriften voor de brandveiligheid van nieuwe op te richten gebouwen, onder andere voor wat betreft de brandveiligheid van gevels, parkings, stookafdelingen en liften die in de gebouwen worden geïnstalleerd.

De grote meerderheid van de aanpassingen die worden ingevoerd door dit ontwerp, zijn versoepelingen, verduidelijkingen en bijkomende mogelijkheden voor de huidige bepalingen van het koninklijk besluit van 7 juli 1994. Voor de enkele aanpassingen die strenger zijn dan de huidige bepalingen, zijn overgangsbepalingen voorzien zodat de huidige bepalingen nog van toepassing zijn op de gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend voor 1 juli 2022.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

  • Voor brandwerende deuren wordt vanaf 1 juli 2022 overgestapt van de oude Belgische Rf 30 minuten (NBN 713-020) klassering naar de nieuwe Europese indeling 'EI1 30' volgens NBN EN 13501-2.
  • Voor de gevels brengt de evolutie naar energieneutrale en duurzame gebouwen nieuwe risico’s met zich mee die op een doeltreffende manier dienen aangepakt te worden. Voortaan is voor hoge gebouwen het gebruik van brandbare materialen zoveel mogelijk beperkt (al is er ook een alternatief voorzien via een grootschalige proef), en voor middelhoge gebouwen zijn bijkomende maatregelen voorgeschreven bij buitengevelisolatiesystemen om brandvoortplanting via de gevel te beperken.
  • Voor de parkings zorgen de toename van het gebruik van kunststoffen in de voertuigen, het gebruik van alternatieve brandstoffen en de innovaties in de bouw van de garages zelf voor een wijziging in de risico’s van voertuigenbranden in ondergrondse parkeergarages. Voortaan nemen de te nemen brandveiligheidsmaatregelen en de betrouwbaarheid daarvan toe met de oppervlakte en/of diepte van de parking.
  • Voor de stookafdelingen bevat de laatste revisie van de Belgische norm NBN B 61-001 niet langer voorschriften inzake brandveiligheid. Hierdoor volstaat het niet langer om de toepassing van deze Belgische norm verplicht te stellen, maar dienen de voorschriften inzake brandveiligheid van stookplaatsen in het koninklijk besluit van 7 juli 1994 opgenomen te worden. Daarin hebben we ook rekening gehouden met de technologische evolutie en de grote verscheidenheid aan verwarmingssystemen. Voortaan houden de voorschriften voor de brandbeveiliging rekening met het verbrandingsdebiet van het verbrandingstoestel (in plaats van het nominaal vermogen), de brandlast van de brandstofopslagruimte en het soort van brandstof (gas, vloeibaar of vast).
  • Voor de liften zijn er nu verschillende oplossingen die toelaten om in middelhoge gebouwen een lift en een binnentrap als één geheel brandwerend te omsluiten, in plaats van dat deze steeds afzonderlijk moeten omsloten zijn. En de voorschriften voor hydraulische liften zijn aangepast zodat machinekamerloze hydraulische liften mogelijk zijn.

Het KB van 20 mei 2022 bevat ook talrijke aanpassingen en wijzigingen die de bestaande voorschriften inzake de brandveiligheid van de nieuwe op te richten gebouwen verbeteren en verduidelijken, maar ook bijkomende mogelijkheden bieden met gelijkwaardige oplossingen die voorheen niet toegestaan waren in deze gebouwen.

Het KB is ook voorzien van een verslag aan de Koning, dat uitleg geeft die nodig is voor een goed begrip van de tekst. Lees het volledige verslag op de website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid (AD Civiele Veiligheid) van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD IBZ): Verslag aan de koning bij het koninklijk besluit van 22 mei 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen (PDF, 222 KB).

Aangezien het KB een technische invalshoek heeft, moet dit aan Europa in de TRIS-databank (‘Technical Regulations Information System’) aangemeld worden. Dit is gebeurd op 7 juli 2021. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van de Europese Commissie: Details van kennisgeving.

Om de wijzigingen voor de parkings, te kennen en te begrijpen, heeft de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD IBZ) in mei 2022 een presentatie gegeven tijdens een studiedag georganiseerd door Fireforum. De presentatie is beschikbaar op de website van de AD Civiele Veiligheid van de FOD IBZ: Evolution des prescriptions concernant la sécurité incendie pour les parkings existants et nouveaux (PDF, 1,62 MB).

In dit kader is het nuttig om te vermelden dat Fireforum in 2021 “Regels van Goed Vakmanschap” gepubliceerd heeft met coherente en kwaliteitsvolle brandveiligheidsvoorschriften voor elektrische voertuigen in parkeergebouwen. Meer informatie hierover op de website van Agoria: Brandveiligheid elektrische voertuigen in parkeergebouwen: regels van goed vakmanschap.

Rond brandveiligheid van gevels had het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) naar aanleiding van de Grenfell brand (Londen) al enkele documenten ontwikkeld:

Meer info