Op 16 maart 2022 werd Richtlijn (EU) 2022/431 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2022 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk gepubliceerd.

Deze richtlijn stelt Europese bindende beroepsblootstellingsgrenswaarden (‘Binding Occupational Exposure Limit values’ – BOELs) vast voor acrylonitril en voor nikkelverbindingen, en verlaagt de bestaande BOEL voor benzeen.

Daarnaast wordt het toepassingsgebied van Richtlijn 2004/37/EG uitgebreid met reprotoxische stoffen.  Voor een aantal reprotoxische stoffen werden in het verleden reeds Europese indicatieve beroepsblootstellingsgrenswaarden vastgelegd. Deze indicatieve grenswaarden worden nu als bindende grenswaarden opgenomen in Richtlijn 2004/37/EG. Het gaat om volgende stoffen:

 • N,N-dimethylacetamide
 • Nitrobenzeen
 • N,N-dimethylformamide
 • 2-methoxyethanol
 • 2-methoxyethylacetaat
 • 2-ethoxyethanol
 • 2-ethoxyethylacetaat
 • 1-methyl-2-pyrrolidon
 • Kwik en tweewaardige anorganische kwikverbindingen
 • Bisfenol A
 • Koolstofmonoxide

Ook de bindende grenswaarden voor lood en anorganische loodverbindingen, momenteel opgenomen in Richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk, worden opgenomen in Richtlijn 2004/37/EG.

Tenslotte wordt in deze richtlijn vastgelegd dat de Commissie actie zal ondernemen om de correcte tenuitvoerlegging van Richtlijn 2004/37/EG te waarborgen voor het gebruik van gevaarlijke geneesmiddelen die onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen. Daarnaast wordt opleidingsvereiste voor werknemers in de gezondheidszorg die worden blootgesteld aan deze geneesmiddelen benadrukt.

Deze richtlijn treedt in werking op 6 april 2022 en moet voor 6 april 2024 zijn omgezet in Belgisch recht.

De volledige tekst van de richtlijn is beschikbaar op de website van de Europese Unie: Richtlijn (EU) 2022/431 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2022 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk.