Op 1 december 2022 werd in het Belgisch Staatsblad de Wet van 6 november 2022 betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn, gepubliceerd. De wet markeert het begin van een doeltreffend beleid ter verbetering van de binnenluchtkwaliteit in België.

In het kader van de bestrijding van de COVID-19-pandemie voerden de overheden al een reeks maatregelen in voor publiek toegankelijke, gesloten ruimten. Verscheidene maatregelen, zoals normen voor luchtzuiveringssystemen en luchtkwaliteitsmeters, dragen bij tot een doeltreffende ventilatie en luchtzuivering om het risico van overdracht van virussen via aërosolen te verminderen.

Op basis van de tijdens de pandemie opgedane expertise en de bestaande wetten, heeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) een algemeen en transversaal wetsontwerp voorbereid, dat nu dus in voornoemde wetgeving is uitgemond.

De Ventilatiewet beoogt een aantal zaken:

  • het duidelijk definiëren van richtinggevende referentieniveaus, inclusief de mogelijkheid tot luchtzuivering;
  • de uitbaters van publiek toegankelijke gesloten plaatsen ertoe aanzetten om actief na te denken over de bestaande toestand en op welke manier ze een betere binnenluchtkwaliteit kunnen behalen via een risicoanalyse en actieplan;
  • de basis leggen voor een certificatie en labelling om op een onafhankelijke en objectieve manier vast te stellen wat het aandeel aan ventilatie en luchtzuivering is dat op een bepaalde plaats behaald kan worden en om een deel van de ingezamelde gegevens via een label op een begrijpelijke manier te communiceren aan de burgers;
  • het oprichten van een platform inzake binnenluchtkwaliteit om de kennis van binnenluchtkwaliteit te verbeteren, om de werkzaamheden ter verbetering en voorkoming van risicosituaties te ondersteunen, om, zowel op nationaal als op internationaal niveau, beleidsadviezen te verschaffen.

Er zullen ook nog uitvoeringsbesluiten volgen. Voor gesloten arbeidsplaatsen die publiek toegankelijk zijn, wordt er een artikel 239 ingevoerd in het Sociaal Strafwetboek (SSw), waarbij overtredingen met een sanctie van niveau 3 worden bestraft. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid): Strafrechtelijke vervolgingen.

Binnen zes maanden na de inwerkingtreding van deze wet sluiten de voorzitter van de FOD Volksgezondheid en de voorzitter van de FOD Werkgelegenheid een protocolakkoord over de verdeling van de taken en de uitwisseling van informatie over de controles en sancties van deze wet.

De wet treedt in werking op 11 december 2022, maar enkele artikels treden twaalf maanden later in werking en nog andere treden in werking op 1 januari 2025, hetgeen nog kan uitgesteld worden tot uiterlijk 1 januari 2026.

De volledige tekst van de wet is beschikbaar op de website van het Belgisch Staatsblad: 6 NOVEMBER 2022. - Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn.

Een uitgebreide toelichting is beschikbaar op de website van de FOD Volksgezondheid: Aanneming van de wet inzake binnenluchtkwaliteit.

Meer achtergrondinformatie over de Ventilatiewet is ook beschikbaar in volgende BeSWIC-berichten: