De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk gaan niet akkoord met het voorstel dat werkgevers vrijblijvend aan hun werknemers tests kunnen aanbieden.

Testen zijn geen adequaat middel tegen de verspreiding van het virus

Het systematisch testen in een arbeidscontext brengt niets bij tot het inperken van de virusverspreiding. Indien geen preventiemaatregelen worden genomen of niet correct worden toegepast, zal er onvermijdelijk overdracht van virus gebeuren. Dit zal niet kunnen worden voorkomen door aan elke werknemer tests aan te bieden.

De testen zullen slechts in een zeer beperkt aantal gevallen positief zijn en ook vaak vals negatieve resultaten geven. Ze kunnen ook positieve resultaten geven bij mensen die niet meer besmettelijk zijn. Ook kan een persoon die op de dag van de testafname niet besmettelijk is, dat ‘s anderendaags wel zijn.

Men kan zich ook vragen stellen bij de vrijwilligheid van de instemming van een werknemer als die tests in het kader van de arbeidsrelatie worden aangeboden.

Ook tests die afweerstoffen aantonen geven geen enkele zekerheid over de immuniteit bij een nieuwe besmetting.

Uitzonderingen

Voor sommige bijzondere werkcontexten, zoals in ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen waarbij er een groter risico is op verspreiding van het virus, kunnen tests een relevant onderdeel zijn van een strategie van het voorkomen van de verspreiding van het virus. Maar enkel de regelgeving kan bepalen dat een werkgever zijn werknemers aan tests kan onderwerpen.

Vragen van de sociale partners

  • toekennen van een coördinerende en preventieve rol voor de arbeidsarts in het kader van het Test-Track-Tracing systeem: hun bijdrage kan tot een grotere efficiëntie leiden door onder meer enkel die werknemers te laten testen die op het werk in contact zijn geweest met een besmette werknemer;
  • dat er geen initiatieven in pandemiebestrijding op of via het werk worden genomen zonder hierover voorafgaandelijk overleg met de bevoegde federale instanties te plegen;
  • alle ondernemingen moeten de preventiemaatregelen inzake COVID-19 met grote discipline uitwerken en toepassen.

Meer info