Medex bestudeerde de arbeidsongevallen bij ambtenaren van de publieke sector tijdens de periode 2016-2020. De studie behandelt verschillende aspecten, zoals de evolutie tijdens deze 5 jaren, de kenmerken van de slachtoffers, de procedure, de rol van Medex en de medische kosten die gepaard gaan met een arbeidsongeval.

Medex wil de werkgevers meer informatie verstrekken over dit onderwerp en mogelijke preventieve maatregelen aanreiken. Medex geeft bovendien aanbevelingen aan de werkgevers om arbeidsongevallen te voorkomen en om de opvolging van een arbeidsongeval sneller en kwalitatiever te laten verlopen.

Belangrijkste conclusies

Aantal en evolutie

Gemiddeld werden in de periode 2016-2020 jaarlijks 41.000 aangiften van een arbeidsongeval gedaan. De licht stijgende tendens vanaf 2016 kende een piek in het jaar 2019. De COVID-19-pandemie zorgde voor een sterke daling in 2020. De verhouding ongevallen op het werk / ongevallen op de weg naar en van het werk bedraagt 75/25 in 2019. De ongevallen op de weg naar en van het werk kennen een algemene stijging zowel qua aantal als verhoudingsgewijs.

Van de aangegeven arbeidsongevallen werd 92,5% als dusdanig erkend door de werkgever.

Seizoensgebonden verschijnselen spelen een belangrijke rol in het aandeel van arbeidsongevallen. In de zomer heeft het onderwijs vakantie, waardoor er minder arbeidsongevallen worden aangegeven, en in de winter zijn er door de weersomstandigheden meer ongevallen op de weg naar en van het werk. Uitzonderlijke gebeurtenissen leiden ook tot meer arbeidsongevallen, zoals bijvoorbeeld terroristische aanslagen.

Kenmerken van de slachtoffers

Vrouwen kenden meer arbeidsongevallen op de weg naar en van het werk, terwijl ongevallen op het werk vaker voorkwamen bij mannen. De verdeling volgens leeftijd bleef in de loop der jaren stabiel.

Letsels en arbeidsongeschiktheid

De meest voorkomende letsels zijn oppervlakkige wonden en ontwrichtingen. De grote meerderheid van de arbeidsongevallen (80%) kent een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder dan 30 dagen en wordt geconsolideerd via een genezingsattest, ingevuld door de arts van het slachtoffer en dus zonder medisch onderzoek door Medex. Slechts 7% van de ongevallen leidt tot een gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid.

Taken van Medex en andere welzijnsactoren (Empreva, PreviUs)

Het Directoraat Generaal Gezondheid en Werk (Medex) maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid). De hoofdtaak van Medex is het uitvoeren van medische expertises voor haar klanten in de domeinen van verkeers- en luchtveiligheid, arbeidsgeschiktheid en evaluatie van lichamelijke schade.

Medex publiceert bovendien jaarlijks een studie over het ziekteverzuim binnen de federale overheid.
Meer informatie over de taken op de website van Medex.

Naast Medex bestaat er ook Empreva, die de centrale cel van de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van de Belgische federale openbare administratie is.
Meer informatie over de taken op de website van Empreva.

Tenslotte is er ook PreviUs.be, het netwerk van preventieadviseurs en vertrouwenspersonen bij de federale overheid. Het is een netwerk voor uitwisseling van informatie over preventie en bescherming.
Meer informatie over dit netwerk op de website van PreviUs.

Meer info

(Bron: FOD Volksgezondheid – juni 2022: Medex publiceert eerste studie over arbeidsongevallen bij ambtenaren)