Vanuit de overheid werd een systeem ontwikkeld om te verifiëren wat de vaccinatiegraad is per onderneming met de bedoeling om op basis van de bestaande structuren (werkgever, preventiedienst en sociale partners) in deze ondernemingen waar de vaccinatiegraad laag is, na te gaan hoe werknemers extra kunnen worden aangemoedigd om zich te laten vaccineren.

Er werd aan de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk gevraagd om de voorwaarden te bepalen waaraan moet worden voldaan opdat deze informatie ter beschikking kan worden gesteld. Zij hebben hiertoe een kader uitgewerkt, na informatie door en overleg met de Voorzitter van de Taskforce Vaccinatie.

De sociale partners zijn vragende partij voor het verkrijgen van geaggregeerde cijfers over de sectoren, de regio’s, de provincies of gemeenten waarin de vaccinatiegraad van werknemers ondermaats is. Dit moet onder andere de preventiediensten in staat stellen om de prioritaire acties zorgvuldig te plannen op een zodanige manier dat ook de gebruikelijke taken van de arbeidsarts niet in het gedrang komen.

De volledige tekst van dit standpunt staat op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Standpunt van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk inzake het meedelen van de vaccinatiegraad van de onderneming.