Diisocyanaten zijn stoffen die een invloed hebben op de huid- en de luchtwegen. Ze worden voornamelijk gebruikt voor de productie van polyurethaanproducten, zoals harde of flexibele schuimen, coatings of afdichtingsmiddelen.

Diisocyanaten mogen na 24 augustus 2023 als stoffen als zodanig, of in mengsels waar hun concentratie gelijk aan of groter is dan 0,1 gewichtsprocent, niet meer worden gebruikt, tenzij de werknemers of zelfstandigen die met deze producten werken of toezicht op dergelijke taken houden met succes een voorafgaande opleiding over het veilig gebruik van diisocyanaten hebben voltooid.

De leverancier van deze producten zorgt ervoor dat de ontvangers ervan ook het gepaste opleidingsmateriaal krijgen. De inhoud van de opleiding wordt gedetailleerd in de restrictie beschreven.

Het doel van deze restrictie is het terugdringen van het aantal beroepsastma’s. Deze nieuwe beperking zou naar schatting 3.000 gevallen van beroepsastma per jaar in de Europese Unie kunnen voorkomen.

Nederlandse tekst over de restrictie: Verordening (EU) 2020/1149 van de Commissie van 3 augustus 2020 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) wat betreft diisocyanaten (PDF, 527 KB)