Op 25 april 2024 werd het koninklijk besluit (KB) van 9 april 2024 tot wijziging van titel 6 betreffende laboratoria van boek II van de codex over het welzijn op het werk gepubliceerd.

De belangrijkste aanpassing is het invoeren van de accreditatievereiste volgens de norm NBN EN ISO 17025 (die momenteel reeds toegepast moet worden) voor minstens één activiteit naar keuze, gerelateerd aan arbeidsplaatsmetingen.

Daarnaast worden de vereisten betreffende de beschikking over personeel, uitrusting en ruimtes verduidelijkt.

Hernieuwingen van erkenningen zullen vanaf de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit voor onbepaalde duur worden verleend.

Wat sanctionering van inbreuken betreft wordt de mogelijkheid tot schorsing van de erkenning ingevoerd en wordt de omschrijving van fouten die kunnen leiden tot intrekking van de erkenning verder geconcretiseerd.

Tenslotte wordt de tekst van deze titel in overeenstemming gebracht met het ‘only once’-principe.

Lees de volledige tekst van het koninklijk besluit op de website van het Belgisch Staatsblad: 9 APRIL 2024. - Koninklijk besluit tot wijziging van titel 6 betreffende laboratoria van boek II van de codex over het welzijn op het werk.

Inwerkingtreding

Dit koninklijk besluit treedt op 1 juni 2024 in werking.

Laboratoria die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit reeds erkend zijn of een aanvraag tot erkenning hebben ingediend, moeten binnen een termijn van drie jaar vanaf de inwerkingtreding van dit besluit beschikken over een NBN EN ISO 17025 accreditatie.