In Europa zullen werknemers steeds langer moeten werken en zullen er meer mensen aan het werk moeten. Dat veronderstelt nieuw overleg over hoe het werk een leven lang duurzaam kan worden gemaakt. De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) heeft vastgesteld dat de meeste lidstaten nog een allesomvattende aanpak van duurzaam werk in hun beleid moeten introduceren, maar vele voeren al een beleid dat is toegespitst op de belangrijkste kenmerken ervan.

De Europese landen worden geconfronteerd met de uitdagingen van een vergrijzende bevolking, die nog wordt versterkt door een krimpende beroepsbevolking, meer precaire vormen van werkgelegenheid en vaak een slinkend aantal banen ten gevolge van de economische crisis. Als gevolg daarvan rijst de vraag hoe men méér mensen op de arbeidsmarkt kan laten participeren en houden, en dat tot op een gevorderde leeftijd. Dat is nu in alle lidstaten van de Europese Unie een belangrijke politieke kwestie geworden.

Deze uitdagingen kunnen worden beantwoord met een benadering van de arbeid waarin duurzaamheid centraal staat. Duurzaam werk betekent dat de leef- en werkomstandigheden de mensen helpen bij het vinden en behouden van werk bij een langere arbeidsloopbaan.

Het betekent dat men leef- en werkomstandigheden creëert die het de werknemers mogelijk moeten maken hun lichamelijke en geestelijke gezondheid, motivatie en productiviteit gedurende een langere arbeidsloopbaan te behouden. Het betekent ook dat de werkende bevolking wordt ondersteund door een uitgebreide sociale infrastructuur, zoals voorzieningen voor kinderopvang en opleidingsdiensten.

Het onderzoek van Eurofound naar duurzaam werk analyseert de nationale beleidslijnen voor de invoering van duurzaam werk in 10 lidstaten van de Europese Unie. Er wordt onderzocht hoe deze beleidslijnen ten uitvoer worden gebracht, of zij worden geïntegreerd in een samenhangend geheel en of ze complementair of tegenstrijdig zijn.

Meer informatie

Op de website van Eurofound: