Het Belgisch Staatsblad van 30 december 2016 publiceerde de wet van 20 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid. Die wet trad in werking op 9 januari 2016. De wet regelt de aspecten met betrekking tot het arbeidsrecht in geval van een gedeeltelijke werkhervatting na een periode van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast voert die wet een nieuwe regeling in met betrekking tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in geval van definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Meer informatie over die wet is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid): Nieuwe regels inzake arbeidsongeschiktheid.

In het aangepaste artikel 34 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wordt bepaald dat een beroep op beëindigende overmacht wegens definitieve arbeidsongeschiktheid slechts mogelijk is nadat het re-integratietraject van de werknemer is beëindigd. De regels m.b.t. dit re-integratietraject zijn vastgelegd in de nieuwe afdeling 6/1 van het KB Gezondheidstoezicht van 28 mei 2003.

Meer informatie over het re-integratietraject is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid: