Twee nieuwe publicaties van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) gaan over werken in de toekomst en de ermee gepaard gaande opkomende veiligheidsrisico’s op de arbeidsplaats in Europa. De ene publicatie behandelt de snelle ontwikkeling van e-retail, de detailhandel op internet, en de andere het toenemend gebruik van prestatieverhogende drugs.

E-retail

E-retail is snel en uitermate concurrerend en is gericht op efficiency en lage kosten. Omdat deze sector zich ongetwijfeld verder zal uitbreiden, wordt in deze publicatie gekeken naar de gevolgen voor het welzijn van de werknemer met de noodzakelijke specifieke aandacht voor het managen van deze vorm van handel.

Deze publicatie is beschikbaar in het Engels op de website van EU-OSHA, in de rubriek Tools en publicaties > Publicaties > De toekomst van de (e-)retailsector vanuit het oogpunt van veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats.

Prestatieverhogende drugs

Ook het gebruik van prestatieverhogende drugs op de werkplek neemt toe. In de publicatie wordt er nagegaan welke omgevingsfactoren daarbij een rol spelen. Er wordt benadrukt dat aan het gebruik van dergelijke drugs meer bekendheid moet worden gegeven en dat meer inzicht in de beweegredenen en gedragingen van gebruikers noodzakelijk is.

Deze publicatie is beschikbaar in het Engels op de website van EU-OSHA, in de rubriek Tools en publicaties > Publicaties > Omgang met prestatieverhogende drugs op de arbeidsplaats: een VGW-perspectief.

Foresight-projecten over opkomende risico’s

EU-OSHA heeft een aantal foresight-projecten uitgevoerd om te beoordelen welke invloed nieuwe technologieën, nieuwe manieren van werken en maatschappelijke veranderingen in de toekomst op de veiligheid en gezondheid van werknemers kunnen hebben. Deze projecten zijn er niet alleen op gericht om nieuwe risico's te identificeren op het moment dat ze opkomen, maar proberen ook te anticiperen op veranderingen die in de toekomst gevolgen zouden kunnen hebben voor de veiligheid en gezondheid op het werk.

Meer informatie over de Foresight-projecten op de website van EU-OSHA: Opkomende risico's.