Recent verschenen enkele koninklijke besluiten die een omzetting zijn van Europese marktrichtlijnen. Op 15 april 2016 verscheen het KB van 1 april 2016 betreffende het op de markt aanbieden van drukvaten van eenvoudige vorm. Op 18 april 2016 verscheen het KB van 12 april 2016 betreffende het op de markt brengen van liften en veiligheidscomponenten voor liften.

Nog andere KB’s zullen de komende dagen nog verschijnen als gevolg van 8 aanpassingen van Europese richtlijnen die op 29 maart 2014 in het Europees Publicatieblad waren gepubliceerd.

FOD Economie

De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie) stond in voor de omzetting van die richtlijnen. Toelichtingen over de regelgeving van veiligheid van goederen en diensten zijn beschikbaar op de website van de FOD Economie, in de rubriek Kwaliteit & veiligheid > Veiligheid van goederen en diensten.

De algemene bepalingen en voorschriften inzake veiligheid van producten en diensten zijn opgenomen in boek IX van het Wetboek van Economisch recht. Onveilige producten kunnen ook worden gemeld aan het meldpunt van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie: safety.prod@economie.fgov.be.

Deze dienst staat tevens in voor de controle van het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Op 31 maart 2016 verscheen immers in het Europees Publicatieblad Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad.