De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) heeft van 17 december 2021 tot en met 14 februari 2022 een openbare raadpleging georganiseerd over het ontwerp van het NAPED.

Hormoonverstoorders vormen een grote uitdaging voor de volksgezondheid. Deze chemische stoffen zijn overal, zowel in onze omgeving (water, bodem, lucht) als in de producten die we dagelijks gebruiken (voeding, speelgoed, bouwmateriaal, cosmetica, textiel, elektronische apparaten, enz.), ook op de werkvloer. Blootstelling aan hormoonverstoorders heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid en het milieu doordat deze stoffen het hormonale systeem van mensen en dieren ontregelen.

Ook de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) helpt mee de doelstellingen van het NAPED te bereiken. Zo omvat het actieplan specifieke actiefiches. Een van die actiefiches (actieblad A.5) bevat de specifieke doelstelling om werknemers en werkgevers beter te informeren over de risico's van blootstelling aan hormoonverstoorders.

In dit kader organiseerde de FOD Werkgelegenheid samen met de FOD Volksgezondheid op 5 mei 2022 een studiedag rond het onderwerp. Meer informatie hierover is beschikbaar op deze BeSWIC website: Herbeleef de studiedag “Hormoonverstoorders: de gevolgen van blootstelling voor werknemers en hun nageslacht”.

Daarnaast werd op deze BeSWIC website een thema ontwikkeld rond hormoonverstoorders, om werknemers en werkgevers in te lichten over de risico’s van hormoonverstoorders (op de werkvloer): Hormoonverstoorders.

NAPED: openbare raadpleging

Dit eerste nationaal actieplan voor Hormoonverstoorders (NAPED) is in 2022 van start gegaan en in december 2026 aflopen. Het vindt zijn oorsprong in het Informatierapport over hormoonverstoorders, waarover de Senaat in 2018 heeft gestemd. De doelstellingen ervan zijn:

 • een algemeen en samenhangend kader tot stand brengen om de blootstelling aan hormoonverstoorders in België te verminderen en de gezondheid en het milieu beter te beschermen;
 • de zichtbaarheid van deze acties verbeteren.

 Het NAPED werkt rond 3 prioritaire pijlers:

 • preventie;
 • reglementering;
 • wetenschappelijk onderzoek;

De dimensie 'preventie' omvat verschillende acties om de overheid, de politiek, de bevolking, stakeholders en de bedrijfswereld te informeren en bewust te maken van het belang van dit thema.

Het aspect 'reglementering' groepeert de acties die het juridisch kader versterken om Hormoonverstoorders beter uit ons leven te bannen en kwetsbare bevolkingsgroepen beter te beschermen. 

De oriëntatie 'onderzoek' omvat diverse acties om de studies over Hormoonverstoorders verder te zetten (eigenschappen, aanwezigheid), deze te inventariseren en de ontwikkeling te bevorderen van nieuwe, op Europees niveau geharmoniseerde methoden voor de identificatie van deze stoffen.

Opmerkingen

In totaal ontving de FOD Volksgezondheid 340 opmerkingen van 90 vertegenwoordigers van organisaties of privépersonen (23 vertegenwoordigers van organisaties en 67 privépersonen).

De belangrijkste opmerkingen gingen over:

 • de bestaande wetenschappelijke context en regelgeving;
 • de instrumenten voor het toezicht op en de evaluatie van het actieplan;
 • een mogelijke verbetering van bepaalde actiebladen.

Op basis van al deze opmerkingen werd het NAPED aangepast en voltooid. De FOD Volksgezondheid heeft de volgende wijzigingen aangebracht:

 • contextualisering van de kwestie;
 • de invoering van nieuwe rubrieken in het document (samenvatting, FAQ, bijlagen),
 • de verbetering van het inleidende gedeelte;
 • de toevoeging van nieuwe informatie binnen de zes actiebladen die voor elk zwaartepunt worden voorgesteld.

Meer info