De Afdeling van het toezicht op de chemische risico's (ACR) is niet meer bereikbaar via fax. Zeer ernstige arbeidsongevallen en zware ongevallen kunnen voortaan worden gemeld via het permanentienummer van de ACR: 02 233 45 12. Bevestigingen en bijkomende informatie kunnen per e-mail worden verstuurd naar: crc@werk.belgie.be.

Meldingsverplichtingen

In geval van een ernstig arbeidsongeval met dodelijke afloop of met blijvend letsel moet de met toezicht belaste ambtenaar onmiddellijk worden verwittigd. Als een dergelijk zeer ernstig arbeidsongeval zich voordoet op het terrein van een Seveso-bedrijf, hetzij met een eigen personeelslid, hetzij met een derde, moet die verwittiging worden gegeven aan de ACR.

Volgens de omstandigheden zal de ACR al dan niet onmiddellijk het terrein ter plaatse bezoeken voor het uitvoeren van de eerste vaststellingen. De melding geeft men daarom bij voorkeur per telefoon, zodat de inspecteur van wacht de nodige vragen kan stellen en zo nodig praktische afspraken kan maken voor een bezoek ter plaatse.

Seveso-bedrijven hebben ook een meldingsplicht bij zware ongevallen. De exploitant moet onmiddellijk het 112-centrum en het Coördinatie- en Crisiscentrum van de regering verwittigen. Aan de inspectiediensten, waaronder de ACR, moet de exploitant zo spoedig mogelijk na een zwaar ongeval de volgende gegevens bezorgen:

  • de omstandigheden van het ongeval;
  • de betrokken gevaarlijke stof(fen);
  • de eerste gegevens die toelaten de gevolgen voor mens, milieu en goederen in te schatten;
  • de reeds getroffen noodmaatregelen.

Gezien de aard van deze informatie betekent “zo spoedig mogelijk” ten laatste kort na de beëindiging van de bestrijding van de noodsituatie.

Als er bij een zwaar ongeval een dodelijk slachtoffer betrokken is of een slachtoffer met blijvend letsel, dan geldt uiteraard ook de onmiddellijke meldingsplicht voor een zeer ernstig arbeidsongeval, zoals hierboven beschreven.

(Bron: Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 23 februari 2017)