Op 12 oktober 2022 lanceerden de Minister van Volksgezondheid en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) het Platform binnenluchtkwaliteit. Het doel: alle belanghebbenden die bij de kwestie nauw betrokken zijn, samenbrengen voor overleg.

Over het Platform

Het wetsontwerp over binnenluchtkwaliteit bepaalt dat het Platform adviezen zal formuleren en kennis zal delen voor het opstellen van een wetgevend kader dat specifiek gericht is op binnenluchtkwaliteit. Lees hier meer over in volgend bericht op deze BeSWIC website: Wetsontwerp betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn.

Dit wetsontwerp werd op 4 oktober 2022 in tweede lezing door de Kamercommissie Gezondheid en Gelijke Kansen aangenomen zodat het de komende weken plenair in De Kamer zal geagendeerd worden. Meer informatie op de website van de Kamer van volksvertegenwoordigers: Wetsontwerp betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn.

Het Platform groepeert wetenschappers en mensen op het terrein die rechtstreeks betrokken zijn bij de verbetering van de luchtkwaliteit in gesloten, publiek toegankelijke ruimten. Volgende groepen worden bij het Platform betrokken:

  • politieke instanties en experten van de betrokken overheden;
  • de academische wereld;
  • vertegenwoordigers van de betrokken sectoren (horeca, cultuur-, evenement- en sportsector);
  • fabrikanten en invoerders van ventilatie-, zuiveringsapparatuur en CO2-meters.

Er zullen verschillende werkgroepen worden opgericht, die zich zullen bezighouden met wetenschappelijk onderzoek, communicatie en bewustmaking, samenwerking met bedrijfssectoren en economische actoren, en samenwerking tussen bevoegde overheden. Deze groepen zullen operationeel worden zodra de wet in werking treedt en zullen worden gecoördineerd door de FOD Volksgezondheid.

Meer informatie hierover in volgend nieuwsbericht op de website van:

Tijdens de voorstelling van het Platform werd een wetenschappelijke stand van zaken gegeven en werden enkele ervaringen uit het veld gedeeld. De presentaties kunnen op de website van de FOD Volksgezondheid worden gedownload: QAI-QBL Presentations.

Het AIRCO-initiatief, dat een samenwerking is tussen de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en Sciensano, kwam ook aan bod. In dit project wordt de impact van ventilatie op de aanwezigheid en de verspreiding van het virus onderzocht in zowel de binnenlucht als op oppervlakken in scholen, het openbaar vervoer, sportfaciliteiten en woonzorgcentra. Meer informatie hierover is beschikbaar in volgend bericht op de website van VITO: corona, een nieuw hoofdstuk in het verhaal rond binnenluchtkwaliteit.

VITO kwam in de coronaperiode in het nieuws rond het testen van maskers. Lees hierover volgend nieuwsbericht op deze BeSWIC website: VITO geaccrediteerd om FFP2 en FFP3-maskers te testen.

Ook Sciensano heeft op haar website een specifieke webpagina over luchtvervuiling binnenshuis.

Relevante artikels

Op deze BeSWIC website zijn in het verleden al verschillende berichten over het thema ventilatie verschenen. Hieronder enkele voorbeelden:

Danny De Baere, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, verwees in diverse corona-alfabetten (onder andere het tweede en het derde) van Prebes naar ventilatie, onder de letter “V”: Het vierde corona-alfabet.

In 2020 werd het thema “COVID-19” op BeSWIC toegevoegd. Hieronder enkele berichten die te maken hebben met vaccinatie: