Een nieuw koninklijk besluit (KB) van 11 juni 2023 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat de gebruiksvoorwaarden van de werkkledij betreft werd op 5 juli 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 1 augustus 2023.

Dit koninklijk besluit brengt verschillende wijzigingen aan titel 3 van boek IX van de codex over het welzijn op het werk.

Aanpassing van de definitie van werkkledij en het lot van "gemengde" kledij

Dit koninklijk besluit verduidelijkt in de eerste plaats de definitie van "werkkledij", opgenomen in artikel I.1-4, 26° van de codex over het welzijn op het werk. Er wordt vermeld dat werkkledij bedoeld is om te vermijden dat de werknemer zich vuil maakt door de aard van zijn werkzaamheden en dat deze niet verward mag worden met een PBM (persoonlijk beschermingsmiddel) voor zover de werkkledij niet bedoeld is om de werknemer te beschermen tegen risico’s die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen.

Werkkledij is bijvoorbeeld een overall, een pak bestaande uit een broek, een T-shirt en een jas, een stofjas of een voorschoot.

De codex verwijst uitdrukkelijk naar zogenaamde "gemengde" kledij en regelt hun lot als volgt:

  • Wanneer de kledij bestemd is om de werknemer zowel te beschermen tegen risico's (PBM) als tegen vuil (werkkledij), wordt deze beschouwd als persoonlijk beschermingsmiddel (PBM), waarop de bepalingen van titel 2 van boek IX van toepassing zijn, en niet als werkkledij.
  • Wanneer de werknemers, wegens de uitoefening van een overheidsfunctie of wegens gebruiken die eigen zijn aan het beroep en die toegelaten zijn door het bevoegd paritair comité, een uniform of gestandaardiseerde kledij moeten dragen die is voorgeschreven door een koninklijk besluit of een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst en dit uniform of deze gestandaardiseerde kledij eveneens bedoeld is om te voorkomen dat de werknemer zich door de aard van zijn werkzaamheden vuil maakt, wordt dit uniform of deze gestandaardiseerde kledij beschouwd als werkkledij. Bij gebrek aan dit gemengde karakter vallen de hiervoor genoemde uniformen en gestandaardiseerde kledij niet onder titel 3 van boek IX van de codex.

Aankoop en vervanging van werkkledij door de werknemer

De algemene regel houdt in dat de werkgever instaat voor de aankoop en hernieuwing van de werkkledij, die hij kiest in overleg met het comité en de bevoegde preventieadviseur. Een collectieve arbeidsovereenkomst kan de aard van de werkkledij en de frequentie van hernieuwing ervan bepalen, alsook een premie of vergoeding bepalen voor het aanschaffen of hernieuwen van werkkledij door de werknemer zelf.

Reiniging, herstelling en onderhoud van werkkledij door de werknemer

De algemene regel houdt in dat de werkgever verantwoordelijk is voor de reiniging en het onderhoud van de werkkledij. Bij wijze van afwijking is het mogelijk dat een collectieve arbeidsovereenkomst de werknemer machtigt om zelf zorg te dragen voor de reiniging, de herstelling en het onderhoud van zijn werkkledij, tegen betaling van een premie of een vergoeding, en mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • uit de resultaten van de risicoanalyse blijkt dat de werkkledij geen risico inhoudt voor de werknemer, andere personen of het milieu;
  • de preventieadviseur en het comité hebben voorafgaand advies uitgebracht;
  • de werknemers hebben de nodige instructies ontvangen om de reiniging, de herstelling en het onderhoud van de werkkledij adequaat te verrichten.

Deze mogelijkheid moet worden opgenomen in een verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.

Inwerkingtreding

Het koninklijk besluit werd op 5 juli gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 1 augustus 2023.