Jaarlijks wordt op 8 maart Internationale Vrouwendag gevierd. De ‘United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women’, in het kort ‘UN Women’, benadrukt naar aanleiding van deze dag het belang van investeren in vrouwen.

Ook de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) en het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) snijden het thema aan.

#Investinwomen

In haar campagne, die gebruik maakt van de hashtag “#Investinwomen” wijst ‘UN Women’ op de bijdrage die vrouwen, vaak onbetaald, aan de wereldwijde economie leveren.

Volgens ‘UN Women’ hebben vrouwen over de hele wereld dikwijls geen waardig werk en zijn ze vaak veroordeeld tot slecht betaalde en slecht beschermde jobs. Hoewel steeds meer vrouwen een opleiding volgen, worden ze op de arbeidsmarkt nog veel te vaak beperkt tot jobs die traditioneel als aanvaardbaar voor vrouwen worden beschouwd. Veel te weinig vrouwen bereiken het hoger management en leidinggevende posities.

Lees alles over de campagne op de website van ‘UN Women’:

Jobkwaliteit van vrouwen in België

In 2023 publiceerde de FOD Werkgelegenheid het rapport over de analyse van de jobkwaliteit in België aan de hand van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden EWC(T)S 2021.

Lees het volledige rapport op de website van de FOD Werkgelegenheid: 2023 - Analyse van de Belgische gegevens i.v.m. de arbeidsomstandigheden verzameld door EUROFOUND (EWC(t)S 2021) - Jobkwaliteit in België in 2021.

Meer informatie over het rapport is beschikbaar in volgend BeSWIC-bericht: De jobkwaliteit in België in 2021: Toenemende impact van psychosociale risico’s en musculoskeletale aandoeningen op werknemers.

In het rapport geeft een gedetailleerde analyse van de gegevens voor België, die werden verzameld op basis van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWC(t)S 2021) van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound). Sinds de start in 1990 heeft deze enquête tot doel de arbeidsomstandigheden van werknemers en zelfstandigen in de Europese Unie in kaart te brengen, het verband tussen verschillende aspecten van de arbeidsomstandigheden te onderzoeken en risicogroepen en probleemgebieden te identificeren om zo bij te dragen tot het ontwikkelen van een adequater beleid voor de kwaliteit van werk en werkgelegenheid.

Uit het rapport blijkt dat in België 32% van de vrouwen vindt dat hun job van slechte kwaliteit is, tegenover 17% van de mannen. In een job van slechte kwaliteit worden deze vrouwelijke werknemers meer blootgesteld aan risico's, krijgen ze weinig steun van hun collega's en hebben ze relatief weinig autonomie over hun manier van werken. Vrouwen werken ook meer deeltijds dan mannen.

Een job van slechte kwaliteit heeft duidelijk negatieve gevolgen voor de werknemers: absenteïsme, fysieke en mentale uitputting, enzovoort. De negatieve impact van het werk op de gezondheid is het grootst.

Discussienota EU-OSHA over de genderdimensie van telewerken en veiligheid en gezondheid op het werk

Op 8 maart 2024 publiceerde EU-OSHA een discussienota over de genderdimensie van telewerken.

De nota belicht de impact van de verschuiving naar telewerk en hybride modellen en laat zien hoe deze veranderingen een onevenredig groot effect hebben op het welzijn en de integratie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Er wordt opgeroepen tot genderbewuste hervormingen in de regelgeving en tot verder onderzoek naar gendervooroordelen in het bedrijfs- en nationaal beleid.

De discussienota is beschikbaar in het Engels op de website van EU-OSHA: Onderzoek naar de genderdimensie van telewerken: implicaties voor gezondheid en veiligheid op het werk.

Bekijk ook de rubriek Vrouwen en veiligheid en gezondheid op het werk op de website van EU-OSHA.

Tenslotte zal de campagne Veilig en gezond werken in een digitale samenleving een bijzondere aandacht schenken aan de genderdimensie van werk.

Meer info

Op deze BeSWIC-website verschenen in het verleden al verschillende berichten over vrouwen en gender op de werkvloer. Hieronder enkele voorbeelden:

Meer informatie is ook beschikbaar in het thema Gender.