Tussen februari en april 2022 voerden de regionale directies van Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een inspectiecampagne uit bij ondernemingen in de dienstenchequesector.

De campagne had tot doel de arbeidsomstandigheden, en meer bepaald de veiligheid en gezondheid van de werknemers die huishoudhulp verrichten bij particulieren thuis via het stelsel van de dienstencheques, te verbeteren. Bijzondere aandacht werd hierbij besteed aan de naleving van de reglementaire bepalingen inzake welzijn op het werk en het toezicht erop door de werkgever en zijn hiërarchische lijn bij de gebruiker thuis.

Door het bijzondere karakter van hun werkplek, kan er immers niet permanent toezicht worden uitgeoefend door de werkgever en de leden van zijn hiërarchische lijn. Daarenboven is ook het toezicht door de inspectie verre van evident, omdat de sociaal inspecteurs in tegenstelling tot de klassieke arbeidsplaatsen, waar ze steeds vrije toegang toe hebben, slechts in zeer beperkte en welomschreven gevallen gemachtigd zijn om tot woonstbetreding over te gaan gelet op de grondwettelijke onschendbaarheid van de woning.

Tijdens deze campagne werden in totaal 175 inspectiebezoeken uitgevoerd, gelijkmatig verspreid over het ambtsgebied van de 8 territoriaal bevoegde regionale directies. Er werd gebruik gemaakt van gestandaardiseerde controlelijsten.

Er werden in totaal 159 schriftelijke waarschuwingen met vermelding van de vastgestelde inbreuken opgemaakt. Daarnaast werden ook nog eens 19 schriftelijke adviezen overgemaakt en ook één proces-verbaal opgesteld.

De top 3 van vastgestelde inbreuken had betrekking op:

  • de afwezigheid van een op schrift gestelde risico-evaluatie met betrekking tot de blootstelling aan chemische agentia, het manueel hanteren van lasten en moederschapsbescherming;
  • het gebrek aan passend gezondheidstoezicht, zowel voorafgaand als periodiek;
  • het gebrek aan toezicht door de werkgever en zijn hiërarchische lijn bij de gebruiker thuis om na te gaan of de door de gebruiker ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen en onderhoudsproducten voldoende geschikt en aangepast zijn voor het uit te voeren werk opdat de veiligheid en gezondheid van de huishoudhulp gegarandeerd zou zijn.

Het eindverslag van de campagne is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid: TWW: Eindverslag campagne 2022 - dienstenchequesector (PDF, 229,64 KB).

De resultaten van de campagne zullen nu verder worden besproken met de sociale partners in de schoot van het paritair sub-comité 322.01 van de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren respectievelijk het Uitvoerend Bureau van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Op basis van de analyse van de resultaten van deze campagne en de bespreking ervan met de sociale partners, zullen de betrokken administraties vervolgens voorstellen uitwerken om het welzijn van de categorie van werknemers te verbeteren, en dit zowel op het vlak van regelgeving, sensibilisering als handhaving.

Er komt in elk geval in 2023 en 2024 al een vervolg op deze campagne, waarbij de slechts scorende ondernemingen een opvolgingsbezoek van de inspectie zullen krijgen en een ook aantal nog niet bezochte ondernemingen zullen worden geïnspecteerd.

Relevante artikels op BeSWIC

Bezoek het nieuwe thema Dienstenchequewerknemers op deze BeSWIC-website.

Deze BeSWIC-website heeft de dienstenchequesector in het verleden al meermaals in de kijker gezet. Hieronder enkele voorbeelden:

In de rubriek Parlementaire vragen op deze BeSWIC-website kan u de resultaten filteren op de sector Dienstenchequewerknemers. Volgende parlementaire vraag gaat over de inspectiecampagne: 55032212C Kamer - De inspectiecampagne bij dienstenchequebedrijven. Ook in de plenaire vergadering van het Vlaamse parlement werd op 1 februari 2023 gedebatteerd over de arbeidsomstandigheden en inbreuken bij de dienstenchequebedrijven: Verslag plenaire vergadering woensdag 1 februari 2023, 14 uur.