Op 3 april 2023 werd in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit (KB) van 17 februari 2023 betreffende de industriële radiografie gepubliceerd. Het KB kadert in de beschermingsopdracht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) tegen het gevaar van de ioniserende straling. Dit besluit heeft tot doel om de stralingsbescherming bij de uitvoering van industriële radiografie voor het publiek en de gebruikers te verbeteren.

Meer informatie en de tekst van het KB zijn te raadplegen op de website van het FANC: Strengere eisen met betrekking tot het gebruik van radioactieve bronnen en X-stralentoestellen voor industriële radiografie.

3 pijlers

Het KB Industriële Radiografie steunt op 3 pijlers:

 • rechtvaardiging van:
  • de industriële radiografie als niet-destructieve techniek,
  • de bestralingslocatie, in volgorde van voorkeur:
   • bunker,
   • bestralingsinfrastructuur,
   • werf,
  • het type toestel, in volgorde van voorkeur:
   • X-stralentoestel,
   • gammagrafietoestel waarvan het penetratievermogen in overeenstemming is met de uit te voeren controle;
 • verantwoordelijkheden voor zowel de NDO-klant als de NDO-firm (NDO staat voor Niet Destructief Onderzoek);
 • opleidingsvereisten voor industrieel radiologen en het interventieteam.

Verder legt het KB de voorschriften vast voor de uitvoering van industriële radiografie en voor de tijdelijke werfopslag van de gammagrafiebronnen. Daarnaast zal er Technisch Reglement gepubliceerd worden rond de veiligheidsmiddelen in industriële radiografie.

Advies Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk (HRPBW)

Op 25 februari 2022 gaf de HRPBW een advies over het ontwerp van KB betreffende de industriële radiografie. Het advies is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid): Advies nr. 245 van 25 februari 2022 over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de industriële radiografie (D245) (PDF, 141 KB).

Relevante pagina’s op BeSWIC

Meer informatie over bescherming tegen ioniserende straling is beschikbaar onder het thema Collectieve beschermingsmiddelen (CBM), in de rubriek Straling.

Bekijk ook volgende BeSWIC-berichten rond het onderwerp:

Regelgeving in voorbereiding

Als preventieadviseur is het niet enkel noodzakelijk om nieuwe regelgeving op te volgen (en zich bij te scholen), maar kan het ook nuttig zijn om op de hoogte te blijven van nieuwe regelgeving die in voorbereiding is. Hierin kunnen sectororganisaties een rol spelen, maar ook op websites van de bevoegde overheden kan regelgeving in voorbereiding gevonden worden.

Nieuwe regelgeving in voorbereiding rond ioniserende straling vind je op de website van het FANC in de rubriek Regelgeving en de subrubriek Regelgeving in voorbereiding.

Op de website van de FOD Werkgelegenheid is er geen aparte webpagina rond regelgeving in voorbereiding. Wel bestaat er een webpagina rond adviezen van de HRPBW. Bijna al deze adviezen geven later aanleiding tot een nieuw koninklijk besluit, die in de Codex wordt opgenomen.

Lidstaten die van plan zijn om nieuw technische regelgeving te maken, moeten dit volgens Richtlijn 2015/1535/EU melden aan Europa. Dit om te voorkomen dat technische handelsbelemmeringen binnen de interne markt zouden ontstaan. In de Technical regulations information system (TRIS) kan men teksten van Belgische federale en regionale overheden die zijn aangemeld zien (per land en per jaartal). Zo kan men diverse voorbeelden terugvinden van regelgeving rond brand (bijvoorbeeld het KB basisnormen brand), elektriciteit (AREI), asbest, elektrische voertuigen, enzovoort. Deze zijn aangemeld en later wetgeving geworden.