In september 2021 keurde de federale regering “BE CYCLIST” goed, het eerste federaal Actieplan ter promotie van de fiets. De in dit plan opgenomen acties sluiten aan bij de doelstelling van het federaal regeerakkoord om een ambitieuze modal shift tot stand te brengen en meer mensen te overtuigen om voor actieve vervoersmodi te kiezen, en in het bijzonder voor de fiets. In het plan komt ook het woon-werkverkeer met de fiets en de veiligheid en het welzijn van werknemers aan bod.

“BE CYCLIST” wil onder meer het gebruik van de fiets voor de verplaatsingen van werknemers bevorderen. In dit kader hebben de vice-eersteministers Dermagne, Gilkinet, Vandenbroucke en Van Peteghem de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) (hieronder: de Raden) per brief van 25 februari 2022 gevraagd om een schriftelijke bijdrage aan de regering te leveren over diverse aspecten van het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer.

Dit tussentijds gezamenlijk verslag is een eerste bijdrage van de Raden in antwoord op de ontvangen adviesvraag. De werkzaamheden zullen in de komende maanden worden voortgezet en de Raden zullen hierover verder verslag uitbrengen aan de (vice-eerste) ministers.

Inhoud van het verslag

Het tussentijds verslag beklemtoont dat het sociaal overleg een belangrijke hefboom vormt naar vlotter en duurzamer woon-werkverkeer. Het bevat een beschrijving van het plan van aanpak van de factuele fietsanalyse, alsook enkele eerste vaststellingen over het gebruik van de (klassieke en elektrische) fiets en werkgeversvergoedingen voor woon-werkverplaatsingen met de fiets.

De raden formuleren verder een aantal specifieke vragen over de geplande studies rond de impact van het mobiliteitsbudget op het fietsgebruik en betreffende een kosten-batenanalyse van de fiets voor de samenleving. Ten slotte herinneren de Raden aan hun beleidsaanbevelingen ter promotie van de combinatie trein en fiets.

De resultaten die in het kader van dit verslag worden gepresenteerd, geven geen exhaustief beeld van de huidige situatie en moeten dus met de nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd.

Meer info

Het volledige verslag is beschikbaar op de website van de NAR: Tussentijds verslag over de promotie van de fiets voor het woon-werkverkeer (PDF, 369 KB).

Op 25 oktober 2022 was er een nieuw verslag klaar op zowel de website van de NAR als de Centrale Raad voor het bedrijfsleven (CRB), waar in het tussentijdsverslag al sprake van was:

Over het federale actieplan verscheen volgende bericht op deze BeSWIC website: Federaal actieplan ter promotie van de fiets.

Op 24 december 2021 werd over het onderwerp een parlementaire vraag gesteld, waarvan een uittreksel beschikbaar is op deze BeSWIC website: 827 Kamer - het BE.Cyclist actieplan ter promotie van de fiets.