Om werknemers beter tegen kanker te beschermen, heeft de Europese Commissie voorgesteld verder paal en perk te stellen aan hun blootstelling aan kankerverwekkende chemische stoffen. Bij de vierde herziening van de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia worden nieuwe of herziene grenswaarden vastgesteld voor drie belangrijke stoffen: acrylonitril, nikkelverbindingen en benzeen. Dat voorstel is het eerste initiatief waarmee de Commissie haar voornemen om kanker te bestrijden waarmaakt in het kader van het Europees plan om kanker te verslaan.

Elk jaar doen zich in de Europese Unie (EU) ongeveer 120.000 werkgerelateerde kankergevallen voor als gevolg van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk, met per jaar ongeveer 80.000 sterfgevallen tot gevolg. Dankzij de nieuwe regels zullen naar schatting ruim 1,1 miljoen werknemers in uiteenlopende sectoren beter beschermd zijn.

Drie nieuwe of herziene grenswaarden

De richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia wordt regelmatig bijgewerkt om te voldoen aan de actuele stand van de wetenschap en de techniek. Drie eerdere actualiseringen hadden betrekking op de blootstelling van werknemers aan 26 chemische stoffen. Het voorstel van de Commissie voegt nieuwe of herziene grenswaarden voor de beroepsmatige blootstelling toe voor de volgende stoffen:

  • acrylonitril (nieuwe grenswaarde);
  • nikkelverbindingen (nieuwe grenswaarde);
  • benzeen (grenswaarde naar beneden bijgesteld).

Voordelen voor werknemers en bedrijven

Dat de invoering van nieuwe of herziene grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan acrylonitril, nikkelverbindingen en benzeen voordelen heeft voor werknemers is duidelijk. Werkgerelateerde gevallen van kanker en andere ernstige ziekten zullen worden voorkomen, waardoor de gezondheid en de levenskwaliteit worden verbeterd.

Ook bedrijven zullen baat hebben bij het voorstel, doordat de kosten als gevolg van werkgerelateerde gezondheidsproblemen en kanker, zoals ziekteverzuim en verzekeringsuitkeringen, worden verlaagd.

Ontwikkeling van het voorstel en volgende stappen

Dit initiatief is ontwikkeld in nauwe samenwerking met wetenschappers en met vertegenwoordigers van de werknemers, de werkgevers en de EU-lidstaten. Ook de sociale partners zijn in twee fasen geraadpleegd.

Het voorstel van de Commissie zal nu worden besproken door het Europees Parlement en de Raad.

Europees plan om kanker te bestrijden

De Commissie heeft beloofd de strijd tegen kanker op te voeren en zal vóór eind 2020 het Europees plan presenteren om kanker te verslaan. Het plan zal de lidstaten helpen de preventie, opsporing, behandeling en beheersing van kanker in de EU te verbeteren en de ongelijkheden op gezondheidsgebied tussen en binnen de lidstaten te verminderen.

Werknemers nog beter beschermen tegen werkgerelateerde kanker is des te belangrijker omdat kanker volgens het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk de belangrijkste oorzaak is van werkgerelateerde sterfgevallen in de EU: momenteel wordt 52 % van de jaarlijkse werkgerelateerde sterfgevallen toegeschreven aan werkgerelateerde kanker, vergeleken met 24 % aan hart- en vaatziekten, 22 % aan andere ziekten en 2 % aan verwondingen.

Meer informatie

Op de website van de Europese Commissie, in het Engels: