Werknemers die worden blootgesteld aan gevaarlijke geneesmiddelen (‘hazardous medicinal products’ – HMP's), die kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch (CMR) zijn, moeten van hun werkgevers een specifieke opleiding krijgen om risico's op schadelijke gevolgen voor hun gezondheid en de gezondheid van hun kinderen te voorkomen.

Het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) publiceerde onlangs een lijst van gevaarlijke geneesmiddelen, waaronder cytotoxische stoffen. Het doel van het verslag en de opgenomen lijst is vast te stellen welke HMP's in Europa onder het toepassingsgebied van de CMR-richtlijn (op nationaal vlak titel 2 van boek VI van de Codex over het welzijn op het werk) vallen. De lijst zal werkgevers, de preventiediensten en werknemers in de gezondheidszorg helpen te bepalen aan welke CMR-geneesmiddelen werknemers op het werk mogelijk worden blootgesteld.

De Europese richtlijn, die expliciete bepalingen voor HMP’s invoert, is na te lezen op de EUR-Lex website van de Europese Unie: Richtlijn (EU) 2022/431 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2022 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk.

Lees het volledige rapport in het Engels op de website van het ETUI: The ETUI's list of hazardous medicinal products (HMPs).