Vandaag presenteert het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) de eerste bevindingen van de enquête over de blootstelling van werknemers aan risicofactoren voor kanker in Europa, die is gehouden onder duizenden werknemers in zes EU-lidstaten om nauwkeurige gegevens te verkrijgen die kunnen bijdragen aan de preventie van werkgerelateerde kanker.

Het doel van de enquête is om de risicofactoren op de werkplek die tot de ziekte kunnen leiden beter in kaart te brengen door actuele en uitgebreide gegevens te verkrijgen die kunnen worden gebruikt voor preventie, voorlichting en beleidsvorming.

Duizenden werknemers in zes lidstaten van de Europese Unie (Duitsland, Ierland, Spanje, Frankrijk, Hongarije en Finland) kregen vragen te beantwoorden om hun waarschijnlijke blootstelling aan 24 bekende risicofactoren voor kanker in te schatten, waaronder industriële chemische stoffen, procesgegenereerde stoffen en mengsels, en fysieke risicofactoren.

Bevindingen

Uit de enquête blijkt dat uv-straling en dieseluitlaatgassen de meest voorkomende vormen van blootstelling aan kankerrisico’s op de werkplek in Europa zijn. De eerste bevindingen geven alvast een voorproefje van de waardevolle gegevens die de enquête kan opleveren.

"De figuur toont een taartdiagram met het cijfer 47 % en de Engelse vertaling van tekst "Aantal werknemers die worden blootgesteld aan risicofactoren voor kanker"

Meer info

Meer informatie is beschikbaar op de website van EU-OSHA:

“Roadmap on carcinogens”

Elk jaar sterven meer dan 100.000 Europese werknemers aan kanker. Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen is de belangrijkste oorzaak. Om dit grote probleem te lijf te gaan werd er in 2020 een grote campagne opgestart om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen in de werkcontext te verminderen: de Roadmap on carcinogens.

In de “Roadmap” werden vier doelstellingen vastgesteld:

  • bewustmaking over de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en de noodzaak van preventieve maatregelen;
  • bedrijven en werknemers helpen bij het voorkomen van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkvloer en het minimaliseren van de gevolgen daarvan voor de werknemers;
  • de industrie en de sectoren erbij te betrekken;
  • innovatie richten op het overbruggen van de kloof tussen onderzoeksresultaten en de behoeften van het bedrijfsleven.

Relevante pagina’s op BeSWIC

Op deze BeSWIC-website zijn er in het verleden al een aantal artikels verschenen over de gevaren van uv en kankerverwekkende stoffen. Hieronder enkele voorbeelden:

Bekijk ook de rubriek Kankerverwekkende en mutagene agentia.

(Bron: EU-OSHA Highlights – november 2023: Risicofactoren voor kanker in Europa – bekijk de eerste bevindingen van de enquête van EU-OSHA over de blootstelling van werknemers)