In het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2023 werd het koninklijk besluit van 2 juli 2023 tot vaststelling van maatregelen ter bescherming van werknemers tegen agentia met hormoonontregelende eigenschappen gepubliceerd. Het koninklijk besluit treedt in werking op 28 juli 2023.

Lees de volledige tekst van dit koninklijk besluit op de website van het Belgisch Staatsblad: 2 juli 2023 - Koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen ter bescherming van werknemers tegen agentia met hormoonontregelende eigenschappen.

Net zoals kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen, zijn hormoonontregelaars zeer zorgwekkende stoffen. Door dit koninklijk besluit worden hormoonontregelaars opgenomen in het toepassingsgebied van titel 2 van boek VI van de codex over het welzijn op het werk. Dat wil zeggen dat, wat betreft bescherming van werknemers, voor deze stoffen nu dezelfde regels gelden als voor kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen.

Voor de identificatie van hormoonontregelaars wordt verwezen naar een aantal stoffen opgenomen in een lijst met hormoonontregelende stoffen en mengsels in bijlage, en naar de criteria voor de desbetreffende gevarenklassen die eerder dit jaar aan de CLP-verordening werden toegevoegd. De volledige tekst van deze gedelegeerde verordening is beschikbaar op de Eur-Lex website: Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/707 van de Commissie van 19 december 2022 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 wat betreft gevarenklassen en criteria voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

Verder worden hormoonontregelaars door dit koninklijk besluit expliciet vermeld in de bepalingen inzake moederschapsbescherming (titel 5 van boek X van de codex) en bescherming van jongeren op het werk (titel 3 van boek X van de codex). Zwangere vrouwen en hun ongeboren kinderen, en jongeren zijn immers bijzonder gevoelige risicogroepen voor blootstelling aan deze stoffen.

Dit koninklijk besluit kwam tot stand in het kader van het Nationaal Actieplan 2022-2026 voor hormoonontregelaars (NAPED). Dit actieplan creëert een algemeen en coherent kader voor de ontwikkeling van concrete en gecoördineerde acties om de blootstelling aan hormoonontregelaars en hun gevolgen voor de gezondheid en het leefmilieu in België te verminderen.

Een voorstelling van het Nationaal Actieplan is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Nationaal actieplan voor hormoonverstoorders (NAPED) 2022-2026.