Op 29 juni 2023 werd de verordening 2023/1230 betreffende machines van 14 juni 2023 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (EU). De verordening is van toepassing met ingang van 14 januari 2027 (artikel 54).

Richtlijn 73/361/EEG van de Raad van 19 november 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake het certificaat en het kenmerken van staalkabels, kettingen en haken wordt ingetrokken. Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG wordt met ingang van 14 januari 2027 ingetrokken (artikel 51). Op een later moment zal hier nog verder over bericht worden.

De volledige tekst van de verordening 2023/1230 is beschikbaar op de EUR-Lex website: Verordening (EU) 2023/1230 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2023 betreffende machines en tot intrekking van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 73/361/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst).

Een mooie geschiedenis van het ontstaan van deze verordening is beschikbaar in het Engels op de webpagina van ‘Legislative train’: Revision of the Machinery Directive (REFIT).

Meer informatie is ook beschikbaar op de website van de Europese Commissie, meer bepaald op de pagina van het Directoraat-Generaal ‘Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs’, onder het onderwerp Machinery.

Diverse actoren hebben al (beknopt) over de verordening gerapporteerd. Enkele voorbeelden uit binnen- en buitenland:

Op de website van de FOD Economie kan men ook meer informatie over machines vinden, in de rubriek Veiligheid van machines.

AI-verordening

Ondertussen is er ook vooruitgang in de toekomstige artificiële intelligentie (AI)-verordening. Het voorstel van de AI-verordening werd op 14 juni 2023 in eerste lezing in de plenaire zitting van het Europees parlement goedgekeurd. Meer informatie over deze zitting op de website van het Europees parlement: Procedure File: 2021/0106(COD).

Lees ook het communiqué over dit onderwerp op de website van het Europees Parlement: EP klaar om te onderhandelen over eerste regels voor veilige en transparante AI.

Nu moet het voorstel naar de Raad en als daar goedkeuring wordt gegeven, volgt publicatie in het Europees Publicatieblad. Afwachten dus of dit onder het huidige Spaanse voorzitterschap of onder het opvolgende Belgische voorzitterschap (1 januari tot 30 juni 2024) zal worden gepubliceerd. Een mooi overzicht van de genese van deze verordening is te vinden in het Engels op de webpagina van de ‘Legislative train’: Artificial intelligence act In “A Europe Fit for the Digital Age”.