Tijdens een vijfdaagse bijeenkomst, die eind juni 2022 in Genève bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) plaatsvond, keurden experts uit regeringen en werkgevers- en werknemersorganisaties een reeks richtlijnen goed voor het omgaan met biologische gevaren in de werkomgeving.

De goedgekeurde drieledige richtsnoeren zijn de eerste in hun soort voor dit type risico's. De richtlijnen geven specifiek advies over de preventie en beheersing van arbeidsgerelateerde letsels, ziekten en sterfgevallen door blootstelling aan biologische gevaren in de werkomgeving, afgestemd op de internationale arbeidsnormen. Hierbij komen vragen aan bod in verband met de verantwoordelijkheden en rechten van de bevoegde autoriteiten, werkgevers, diensten voor preventie en bescherming op het werk en werknemers. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op risicobeheer op de werkplek, gezondheidstoezicht van de werknemers, en de paraatheid voor en reactie op noodsituaties.

De richtlijnen definiëren een “biologisch gevaar” als elk micro-organisme, elke cel of elk ander organisch materiaal van plantaardige, dierlijke of menselijke oorsprong (met inbegrip van materiaal dat genetisch gemodificeerd is) dat de menselijke gezondheid schade kan berokkenen. Het kan hier onder meer gaan om bacteriën, virussen, parasieten, schimmels, prionen, DNA-materiaal, lichaamsvloeistoffen en andere micro-organismen en de daarmee samenhangende allergenen en toxinen.

Zowel besmettelijke als niet-besmettelijke biologische gevaren kunnen in tal van sectoren en op tal van werkplekken een aanzienlijke bedreiging voor de gezondheid vormen. Zo zouden enkel en alleen overdraagbare ziekten in 2021 wereldwijd al 310.000 werkgerelateerde sterfgevallen hebben veroorzaakt, waarvan 120.000 aan COVID-19 te wijten waren.

Meer info

(Bron: ILO News – juni 2022: Occupational safety and health: ILO adopts new guidelines on biological hazards in the world of work)