Op 26 april 2016 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 21 april 2016 tot oprichting van een « Commissie tot hervorming van de beroepsziekten 21ste eeuw ».

De Commissie is een adviesorgaan dat wordt belast met het opmaken, uiterlijk voor het najaar 2017, van een eindverslag waarin multidisciplinaire voorstellen met betrekking tot de verschillende componenten van het stelsel van de beroepsziekten worden voorgesteld, met inbegrip van voorstellen in het kader van de fusie tussen het Fonds voor de beroepsziekten en het Fonds voor arbeidsongevallen.

In dit opzicht wordt de Commissie gevraagd maatregelen voor te stellen die de wetgeving over de beroepsziekten kunnen verduidelijken, vereenvoudigen, actualiseren en hervormen, waarbij de eigenheid van het stelsel van de beroepsziekten, namelijk de nauwe band met het werk, gerespecteerd wordt en waarbij tevens de samenhang tussen en een gemeenschappelijke basis voor de wetgeving inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten wordt behouden.

Uiteindelijk heeft in het voorjaar van 2018 de Commissie haar eindrapport voorgelegd aan de Minister van Sociale Zaken. In het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) (3e trimester 2018) verscheen ook dit artikel: Commissie tot hervorming van de beroepsziekten 21ste eeuw. Eindverslag.

Meer info