In het kader van een project rond cocaïnepreventie organiseert het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) een bevraging over werkgerelateerd cocaïnegebruik. Aan de hand van een online survey en focusgroepen wil men meer zicht krijgen op enerzijds de percepties op werkgerelateerd cocaïnegebruik en anderzijds het draagvlak, de noden en de randvoorwaarden voor initiatieven ter cocaïnepreventie in de werksetting.

Vanuit verschillende hoeken klinken verontrustende signalen over cocaïnegebruik in België. Zo getuigen artsen over een toename van neusklachten ten gevolge van cocaïnegebruik. Verschillende onderzoeken naar cocaïnegebruik bij specifieke doelgroepen, zoals mensen die regelmatig uitgaan, studenten en werknemers, wijzen uit dat steeds meer mensen cocaïne gebruiken. Ook analyses van rioolwater in Antwerpen-Zuid en Brussel-Noord tonen een duidelijke stijging in de concentratie van cocaïneresiduen in het water. Bovendien neemt ook het aantal behandelingsaanvragen voor cocaïneverslaving in de drughulpverlening toe.

Het preventieproject van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs, dat de financiering krijgt van de Vlaamse overheid, wil deze problematiek onder de loep nemen en preventiemogelijkheden verkennen. Het doel is de ontwikkeling van een specifieke methodiek voor cocaïnepreventie. Hierbij staan twee onderzoeksvragen centraal:

  1. Wat zijn motieven en determinanten voor cocaïnegebruik in Vlaanderen?
  2. Welke noden, aanknopingspunten en randvoorwaarden identificeren de verschillende stakeholders voor preventie van cocaïnegebruik?

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een ‘mixed method’-aanpak. Met andere woorden, om een antwoord te krijgen op de twee onderzoeksvragen combineert men drie onderzoeksmethoden:

  • analyse van de data rond cocaïnegebruik van De Druglijn;
  • afname van semigestructureerde interviews met personen die zelf cocaïne gebruiken of die cocaïnegebruik opmerken in hun naaste omgeving;
  • opstellen van focusgroepen met verschillende stakeholders binnen de drugpreventie.

Aangezien gegevens over werkgerelateerd cocaïnegebruik in België ontbreken, wil het VAD hier extra aandacht aan besteden. Er zijn namelijk aanwijzingen dat cocaïnegebruik niet alleen voorkomt in het uitgaansleven of als copingsmiddel bij psychische klachten, maar ook binnen de werkcontext. Cocaïne kan dan bijvoorbeeld een middel zijn om prestaties te bevorderen of deel uitmaken van de werkcultuur. Dit onderzoek wil dieper ingaan op deze en andere motieven voor cocaïnegebruik en onderzoeken wat de impact is op het werk.

Dit zal gebeuren aan de hand van focusgroepen en een online survey. De focusgroepen bestaan uit verschillende actoren uit het bedrijfsleven (zoals de sociale partners, preventieadviseurs en andere preventiewerkers) en zullen samenzitten om percepties over werkgerelateerd cocaïnegebruik te delen en het draagvlak, de noden en de randvoorwaarden voor de implementatie van cocaïnepreventie in de werksetting bespreken. De online survey richt zich tot personen die zelf cocaïne gebruiken of met cocaïnegebruik te maken krijgen binnen hun werkomgeving. Zij kunnen hun ervaringen en inzichten delen door ongeveer 10 minuten vrij te maken voor het invullen van een vragenlijst.

Meer info over het Project Cocaïnepreventie vindt u op de website van VAD: Project cocaïnepreventie - VAD.

Deelnemen aan de online survey kan tot 31 augustus 2023 via volgende link: Cocaïnepreventieproject Survey.