Omgevingsfactoren en fysische agentia maken deel uit van boek V van de codex over het welzijn op het werk. Boek V bevat 7 titels, namelijk thermische omgevingsfactoren, lawaai, trillingen, werken in hyperbare omgeving, ioniserende straling, kunstmatige optische straling (niet zonlicht) en elektromagnetische velden. Daarnaast zijn ook enkele relevante bepalingen (verlichting, verluchting, temperatuur) terug te vinden in Titel 1 (Basiseisen betreffende arbeidsplaatsen) van boek III van de codex.

De belangrijkste (blog)berichten op BeSWIC rond deze domeinen zijn nu geactualiseerd. Een opsomming van deze berichten vindt u in dit artikel. Daarnaast linkt dit bericht met bestaande SOBANE-publicaties en niet-bindende praktijkgidsen over deze thema’s en andere documenten uit het buitenland. Tenslotte wordt ook verwezen naar Belgische en andere organisaties met achtergrond rond deze thema’s.

Meer informatie over de codex welzijn op het werk en de verschillende boeken kan u terugvinden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid): Codex over het welzijn op het werk en meer in het bijzonder boek V en titel 1 van boek III.

Aangepaste berichten

Naast de geactualiseerde artikels is er ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om bepaalde artikels met specifieke thema’s en sectoren te linken. Dit was nog niet bij ieder artikel het geval. De bijgewerkte artikels geven bovenaan de datum van actualisatie weer. Een aantal waren nog actueel (en kregen dus geen actualisatiedatum). Hieronder een overzicht van alle (geactualiseerde en niet-geactualiseerde) artikels, ingedeeld per titel van de codex:

In de coronaperiode zijn er uiteraard veel berichten verschenen over verluchting en ventilatie. Daarnaast verschenen volgende berichten over de ventilatiewet, waarrond het wachten is op de eerste uitvoeringsbesluiten:

Het is ook nuttig te verwijzen naar het Platform binnenluchtkwaliteit op de website van de FOD Volksgezondheid.

Over bovenstaande thema’s werden soms ook parlementaire vragen gesteld. Hieronder enkele voorbeelden:

Enkele documenten in binnen-en buitenland

In dit actualiseringsbericht is het interessant te verwijzen naar enkele bestaande documenten of deze in herinnering te brengen. In België zijn er diverse SOBANE-gidsen uitgebracht. Omzettingen van richtlijnen hebben bovendien telkens geleid naar niet-bindende gidsen.

Enkele documenten op de website van de FOD Werkgelegenheid:

Op de website van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie vindt men een overzicht van de desbetreffende niet-bindende gidsen in uitvoering van een Europese richtlijn:

Deze SOBANE-gidsen en niet-bindende gidsen zijn ook opgenomen in de publicaties vermeld op deze BeSWIC-website:

Enkele instrumenten die vermeld worden op deze BeSWIC-website:

Enkele Napo’s van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) rond hogervermelde thema’s:

Organisaties met achtergrond in deze risicovelden

Volgende Belgische organisaties (niet-limitatief) hebben een link met deze domeinen:

De ergonomieverenigingen (VerV en BES) bieden op hun websites ongetwijfeld informatie over geluid en trillingen. En ook de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Arbeidsgeneeskunde (VWVA) en de Société scientifique de santé au travail (SSST) hebben seminaries rond diverse van de thema’s van fysische agentia ingericht.

Daarnaast kan men op de Hoge Gezondheidsraad (HGR) terecht voor adviezen over dit thema:

In het buitenland zijn er ook documenten beschikbaar en organisaties actief in hogervermelde domeinen. Een niet-limitatieve lijst: