De opkomst van de platformeconomie in de afgelopen tien jaar is een van de belangrijkste ontwrichtende veranderingen voor de Europese arbeidsmarkten geweest. Terwijl standaardwerk de norm blijft, breiden platformen hun bereik uit en diversifiëren ze naar nieuwe bedrijfsmodellen, waarbij ook steeds meer vrouwen worden aangetrokken.

In een nieuwe beleidsnota onderzoekt de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) wat vrouwen motiveert om toe te treden tot de platformeconomie en hoe de beweegredenen om werk te verrichten op platformen verschillen tussen mannen en vrouwen.

De nota toont aan dat vrouwen zich aansluiten bij platforms om een extra inkomen te verwerven en omdat het hen de flexibiliteit biedt om werk te combineren met huishoudelijke taken of familieverplichtingen. Mannen worden dan weer eerder gedreven door de mogelijkheden die digitale tewerkstellingsplatformen bieden om wereldwijd te werken en hun klantenbestand uit te breiden.

Tegelijkertijd suggereren de bevindingen dat online platformen vrouwen een band met de arbeidsmarkt lijken te bieden die hun terugtrekking uit de arbeidsmarkt tijdens bepaalde levensfasen kan voorkomen.

Volgens Eurofound zouden beleidsmaatregelen zich moeten richten op het uitbreiden van arbeidstijdenregelingen en maatregelen om werk en privéleven in balans te brengen naar alle werknemers van platforms, ongeacht hun arbeidsstatus, en op het bevorderen van een gelijke verdeling van zorgtaken tussen vrouwen en mannen.

Lees de volledige nota op de website van Eurofound: Gender differences in motivation to engage in platform work.