Platformwerk, het koppelen van vraag en aanbod van betaalde arbeid via een online platform, is momenteel nog kleinschalig, maar zal naar verwachting alleen maar toenemen. Daarom is het belangrijk om op de kansen en de risico's van dit bedrijfsmodel en deze arbeidsvorm te kunnen anticiperen.

In het rapport "Back to the future: Policy pointers from platform work scenarios" van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) worden op basis van het project "Toekomstscenario's voor platformwerk" van Eurofound, mogelijke scenario's onderzocht voor twee geselecteerde soorten platformwerk tegen 2030. Men beoordeelt de verwachte gevolgen voor de economie, de arbeidsmarkt en de samenleving indien deze mogelijke toekomstscenario's werkelijkheid zouden worden.

Op basis hiervan laten de beleidslijnen zien wat er gedaan kan worden om een wenselijk toekomstscenario mogelijk te maken en een ongewenst toekomstscenario te voorkomen. Deze beleidslijnen gaan in op de mogelijkheden inherent aan platformwerk op locatie, de behoefte aan duidelijkheid en handhaving van de regelgeving, kwesties rond werknemersvertegenwoordiging en de implementatie van platformwerk in het digitale tijdperk.

Belangrijkste bevindingen

  • In economisch moeilijke tijden, zoals de huidige Covid-19-pandemie, kan een laagdrempelige toegang tot tewerkstellingsvormen, zoals platformwerk, gunstig zijn voor de hardst getroffen groepen, zoals jongeren of laagopgeleiden. Negatieve neveneffecten, zoals het mogelijk vastzitten in een baan met slechtere arbeidsvoorwaarden, sociale bescherming en loopbaanmogelijkheden, mogen echter niet worden verwaarloosd.
  • Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat platformwerk als springplank naar standaardtewerkstelling fungeert voor degenen die dat wensen, in plaats van te leiden tot arbeidsmarktsegmentatie of verdringing van traditionele banen.
  • Uit alle scenario's blijkt dat de toename van platformwerk in plattelandsgebieden kan worden bevorderd door een combinatie van enerzijds de sensibilisering van de bevolking en de arbeidskrachten, en anderzijds het aanmoedigen van dienstverleningen op platforms, inclusief platforms met alternatieve bestuursstructuren (bijvoorbeeld in eigendom van de gemeente).
  • De oprichting van dergelijke werkplatformen kan een dubbel voordeel opleveren, namelijk de verbetering van de arbeidsomstandigheden van de aangesloten werknemers en het voorzien van toegankelijke en betaalbare diensten van algemeen belang.
  • Met goede randvoorwaarden kan platformwerk ook strategisch worden ingezet om ondernemerschap te stimuleren. Platformwerknemers die echt als zelfstandige werkzaam zijn, kunnen worden ondersteund bij het uitproberen of uitbreiden van hun economische activiteit.

Meer info

Het rapport is in het Engels beschikbaar op de website van Eurofound: Back to the future: Policy pointers from platform work scenarios.