Op 12 oktober 2015 vierde men de 25e verjaardag van de accreditatie in België. De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie) en het Belgisch accreditatieorganisme BELAC hielden hierover een academische zitting. Hieronder een korte impressie van de academische zitting, accreditatie en de welzijnsregelgeving en enkele documenten over accreditatie.

Academische zitting

Op de academische zitting kwamen volgende thema’s aan bod:

 • Accreditatie: wat? waarom? hoe?
 • Wat kan accreditatie betekenen voor mijn onderneming?
 • De internationale rol van accreditatie.

In het eerste deel van de zitting kwamen aan het woord:

 • de heer Kris Peeters, Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
 • de heer Jean-Marc Delporte, voorzitter van de FOD Economie
 • de heer Vincent Merken, voormalig directeur-generaal van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
 • mevrouw Nicole Meurée-Vanlaethem, afdelingshoofd van BELAC
 • de heer Hans Ingels, van Directoraat generaal Growth van de Europese Commissie.

De historiek en het belang van accreditatie als sleutel voor het vrije verkeer van goederen als voor consumentenbescherming werd geschetst. De wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling, die aan de basis van de oprichting lag, is ondertussen opgenomen in hoofdstuk 8 van het Wetboek Economisch recht. Pas sedert 2006 wordt de naam BELAC gebruikt, want ervoor waren er 3 verschillende organen:

 • Belgische Kalibratie Organisatie (BKO)
 • Beltest
 • Belcert.

Tijdens de rondetafel was er een uitwisselingen van ervaringen en kwam de behoefte van het bedrijfsleven aan bod. Deelnemers waren:

 • Piet Vanthemsche, Boerenbond
 • Dirk de Moor, Agoria
 • Georges Klepfish, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB)
 • Roland Platteau, Belgisch Laboratorium voor Thermometrie
 • Jan Robrechts, Laboratorium Lavetan
 • Olivier Vandevoorde, Vinçotte International.

Er werd afgesloten met de toekomstvisie, die werd voorgesteld door Geert de Poorter, directeur-generaal van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid.

Het woord “vertrouwen” werd het meest gebruikt in de academische zitting om te komen tot het uiteindelijke doel: “evaluated once, accepted everywhere”.

Naar aanleiding van zijn 25 jarig bestaan heeft BELAC zijn nieuwe informatiebrochure uitgegeven: Accreditatie: een middel om het vrije verkeer van goederen en diensten te bevorderen en de veiligheid van de consumenten te verzekeren

Lees een korte samenvatting van de academische zitting in dit artikel: Academische zitting op 12 oktober 2015 “BELAC: Vertrouwen en kwaliteit sinds 25 jaar” (PDF)

Een meer gedetailleerd beeld van het belang en de toekomst van accreditatie vindt u in het artikel “Accréditation : un outil pour faciliter la libre circulation des produits et des services et assurer la sécurité des consommateurs” (enkel in het Frans) op pagina 37 tot 51 van het 8e nummer van Trefpunt Economie 2015

Accreditatie binnen de welzijns- en aanverwante regelgeving

Binnen de welzijnsregelgeving speelt accreditatie ook een belangrijke rol. Asbestverwijderaars, erkende laboratoria, keuringsorganisaties (EDTC) en externe preventiediensten (EDPBW) kunnen maar erkend worden als ze ook geaccrediteerd zijn voor deze toepassing.

De lijsten van erkende organisaties voor verschillende toepassingen vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Erkenningen

Bovendien kunnen diensten voor externe dosimetrie enkel bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) worden erkend als ze ISO 17025 geaccrediteerd zijn. Meer uitleg daarover en de lijst met erkende diensten vindt u op de website van het FANC: Dosimetrie

Ook de certificatie voor de ‘Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers’ (VCA) gebeurt onder accreditatie. De lijst van VCA gecertificeerde bedrijven vindt u in de Certificatie database op de website van ‘Contractor Safety Management’.

Meer info

Informatie over BELAC op de website van de FOD Economie: