In het rapport “Working conditions and sustainable work: An analysis using the job quality framework” van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) worden beknopt de belangrijkste bevindingen weergegeven van het onderzoek van Eurofound naar de arbeidsomstandigheden dat is uitgevoerd in de periode 2017-2020.

In het rapport wordt de vooruitgang geïnventariseerd die sinds 2000 is geboekt bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en wordt er onderzocht of alle werknemers in gelijke mate van die positieve ontwikkeling hebben geprofiteerd. Het rapport toont aan welke groepen het meeste risico lopen om onder slechte arbeidsomstandigheden te werken en achterop te raken.

In het licht van de veranderingen in de arbeidswereld worden de nieuwe uitdagingen voor een goede kwaliteit van het werk geïdentificeerd. Het rapport bevat ook aanwijzingen voor maatregelen die kunnen leiden tot een verdere verbetering van de arbeidskwaliteit en de verwezenlijking van eerlijke arbeidsomstandigheden voor iedereen in de Europese Unie (EU).

Uit de analyse blijkt dat de arbeidskwaliteit in de EU over het algemeen langzaam verbetert. Niet alle werknemers profiteren er echter in gelijke mate van. Bovendien hebben het geslacht, de leeftijd en de contractuele status een grote invloed op iemands arbeidsomstandigheden.

Hoewel de digitalisering bijdraagt om sommige problemen in verband met de kwaliteit van het werk aan te pakken, creëert ze ook nieuwe uitdagingen. De COVID-19-pandemie heeft de trends versterkt, waardoor de bezorgdheid is toegenomen en het belang van het bereiken van een goede arbeidskwaliteit voor iedereen duidelijker is geworden.

Meer info op de website van Eurofound: