Een recent artikel in de ‘NBB Economic Review’ van de Nationale Bank van België (NBB) toont dat het aantal langdurig arbeidsongeschikten vrijwel aanhoudend toe is genomen sinds het begin van de jaren 2000. Daarnaast stelt men vast dat de re-integratie vaak vlotter verloopt als ze in een vroeger stadium plaatsvindt.

Volgens het artikel waren eind 2022 ongeveer 285.000 loontrekkende vrouwen en 187.000 loontrekkende mannen arbeidsongeschikt.

Hoewel het gemiddelde gezondheidsniveau van de bevolking verbetert, komen meer mensen door de vergrijzing van de beroepsbevolking terecht in het stelsel van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Gelet op de demografische ontwikkeling en het werkgelegenheidsbeleid dat het moeilijker heeft gemaakt om de arbeidsmarkt vervroegd te verlaten, wordt de populatie van werknemers steeds ouder. Uit alle indicatoren blijkt bovendien dat de gezondheid verslechtert met de leeftijd.

Het risico op arbeidsongeschiktheid is het grootst voor arbeidsters en arbeiders. Bepaalde sectoren zijn er sterker aan onderhevig, zoals de logistiek, de industrie, de sector van veiligheid en bewaking, de schoonmaak, de thuis- en bejaardenhulp. Ondanks de preventiemaatregelen die de werkgevers al hebben genomen, blijft de kans op afwezigheid dus vooral hoog in de bedrijven onder de paritaire comités voor arbeiders.

Re-integratie

Het artikel benadrukt het belang van een gezamenlijke inzet van alle partijen. Zowel de werknemer, zijn werkgever, de arbeidsarts en zelfs de behandelend arts moeten samenwerken, met steun van de ziekenfondsen, de bevoegde overheidsdiensten en andere partners.

Er bestaan verschillende re-integratie-instrumenten, bijvoorbeeld:

  • Hulp van een preventieadviseur-arbeidsarts: de werknemer kan de hulp inroepen van een preventieadviseur-arbeidsarts, om samen de mogelijkheden tot (gedeeltelijke of volledige) werkhervatting in te schatten en na te gaan of de werkplek kan worden aangepast. Deze hulp kan via een informeel bezoek voorafgaand aan de werkhervatting worden geboden of via een meer afgebakend proces als het re-integratietraject.
  • Begeleiding en opleiding: de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling en hun partners bieden dan weer begeleiding en opleiding aan personen die niet meer naar hun werkgever kunnen of willen terugkeren.

Meer informatie over het re-integratietraject is beschikbaar in het BeSWIC-thema Re-integratie op het werk en op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.

Snellere re-integratie geeft een beter resultaat

Hoewel de deelname aan re-integratiemaatregelen toeneemt, heeft dat (nog) niet tot een grotere uitstroom geleid: de kans dat een arbeidsongeschiktheid ten minste een jaar duurt, bleef stabiel op ongeveer 20 %. Het feit dat de re-integratie vaak laat aanvangt, draagt daartoe bij.

Uit de resultaten blijkt dat een snellere begeleiding en een versnelde start van het re-integratieproces, rekening houdend met de gezondheidstoestand, kernelementen zijn om de inclusie van personen met gezondheidsproblemen te verbeteren en zo bij te dragen tot een inclusieve arbeidsmarkt waar ieders competenties ten volle worden benut.

Meer info

U vindt het volledige artikel op de website van de NBB (in het Engels): Stijgend aantal personen in arbeidsongeschiktheid in België: Oorzaken en resultaten van het re-integratiebeleid.

(Bron: persbericht NBB – april 2024: Arbeidsongeschiktheid en het re-integratiebeleid)