Het koninklijk besluit (KB) van 12 februari 2023 tot wijziging van titel 3 betreffende asbest van boek VI van de codex over het welzijn op het werk werd op 27 februari 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Door dit KB worden de bestaande bepalingen over de asbestinventaris, metingen, het werkplan en asbestverwijdering verduidelijkt en/of aangevuld.

Een aantal aanpassingen hebben betrekking op het opstellen en actualiseren van de asbestinventaris, en op de eventuele monsternames tijdens deze asbestinventarisatie.

Verder gaat het KB dieper in op de handelswijze bij het ontdekken van niet-geïnventariseerd asbesthoudend materiaal tijdens werkzaamheden.

Bij metingen wordt de algemene vereiste van het opstellen van een monsternemingsstrategie benadrukt. In geval van metingen rond en in de hermetische zone, wordt expliciet vermeld dat het laboratorium aangesteld wordt door de werkgever-opdrachtgever.

Het werkplan dient voorafgaand aan de werken te worden opgesteld. Wanneer tijdens de werken afgeweken wordt van dit werkplan, dienen deze afwijkingen gemotiveerd te worden.

Er worden tenslotte ook bepalingen ingevoerd voor asbestverwijderingswerken aan bijzondere constructies waar de opstelling van een hermetische zone niet mogelijk is. In hermetische zones wordt visueel contact met de plaatsen waar werken worden uitgevoerd, opgelegd. Tenslotte wordt de afbouw van de hermetische zone uitvoeriger beschreven.

De volledige tekst van het KB is beschikbaar op de website van het Belgisch Staatsblad: 12 februari 2023: Koninklijk besluit tot wijziging van titel 3 betreffende asbest van boek VI van de codex over het welzijn op het werk.